Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/07/2019 12:01

Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động

Hội nghị cán bộ thành phố: Quán triệt Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và triển khai chương trình hành động

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 11/7, Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 – NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.


Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Tiến Phước

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố; các đồng chí Ủy viên Thành ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Thành ủy.

Quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương…, từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng.


Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Phước

Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng – vùng đất “địa linh nhân kiệt” có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Làm rõ những vấn đề cơ bản và mới trong các quan điểm và mục tiêu của Nghị quyết 45-NQ/TW so với Nghị quyết 32-NQ/TW trước đây, Bí thư nêu rõ Hải Phòng không chỉ là một cực phát triển quan trọng trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh mà còn là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Các chủ trương chính sách, dự án phát triển kinh tế xã hội phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội; công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh và bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; trọng điểm dịch vụ logistics…Chú trọng đầu tư phát triển khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền…

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Nghị quyết 45-NQ/TW chính cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực, tạo “đòn xeo” để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và Thông tri số 36 – TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố phải tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

*Chiều nay 11/7, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt Chương trình hành động của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng quán triệt chương trình hành động của Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII). Ảnh: Tiến Phước

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu có tính khả thi cao, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 – 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 – 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,9%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giai đoạn từ 2021 – 2025 tăng bình quân trên 23%/năm…Về phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch. Đến năm 2025, đầu tư xây dựng 1-3 khu dịch vụ logistics cấp quốc gia, tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30 – 35%/năm. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao…Bên cạnh đó, phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước. Gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ chủ quyền quốc gia, bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đề nghị Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố có trách nhiệm thể chế hóa Nghị quyết và Chương trình hành động bằng các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội hàng năm và các nghị quyết chuyên đề. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Các ban của Thành ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có kế hoạch thường xuyên quán triệt, phổ biến, tuyên truyền….Tạo sự nhất quán cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, Chủ tịch nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Phước

Phát biểu về nội dung hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 – NQ/TW và Chỉ thị số 35 – CT/TW của Bộ Chính trị, Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tập trung vào những nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh hình thức chiếu lệ. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết, gắn tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thành phố và các địa phương, đơn vị.

Minh Hảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn