Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/12/2019 11:13

Danh mục văn bản tham mưu ban hành về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Danh mục văn bản tham mưu ban hành về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

I. Văn bản của Thành ủy Hải Phòng

TT

Loại, số văn bản, ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Chỉ thị số 08-CT/TU

ngày 29/12/ 2011

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

2

Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013

Thông tri của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

3

Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 11/01/2016

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

II. Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố

TT

Loại, số văn bản, ngày ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 16/4/2010

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

2

Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 10/8/2010

Quyết định phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020

3

Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

Quyết định về việc phân bổ kinh phí năm 2010 thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

4

Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 22/10/2010

Quyết định phê duyệt mức chi phí và mức hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020”.

5

Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 06/4/2011

 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

6

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 09/5/2011

Quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2011

7

Kế hoạch số 3075/KH-UBND ngày 28/5/2012

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012

8

Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 11/6/2012

Quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

9

Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 15/8/2012

Quyết định giao kế hoạch vốn sự nghiệp hỗ trợ đầu tư các cơ sở dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2012

10

Chương trình hành động số 7115/CTr-UBND ngày 23/10/2012

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

11

Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 21/6/2013

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2013

12

Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Quyết định phân bổ và điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2013

13

Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng

14

Chương trình hành động số 191/CTr-UBND ngày 08/01/2014

Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

15

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Quyết định giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014

16

Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 16/6/2014

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014

17

Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 20/4/2015

Quyết định về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015

18

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 21/4/2015

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2015

19

Quyết định số 2744/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015

Quyết định quy định mức chi phí và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người khuyết tật đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

20

Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 22/6/2016

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2016

21

Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Hải Phòng đến năm 2020” phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

22

Kế hoạch số 2615/KH-UBND ngày 10/11/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI

23

Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

Quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2016

24

Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 28/4/2017

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2017

25

Quyết định số 1129/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

26

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 16/01/2018

Quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2017

27

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Quyết định phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2018

28

Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 12/6/2018

Quyết định phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2018

29

Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 01/8/2018

Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 427-TB/TU ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 29/12/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa ban thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"

30

Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/10/2018

Kế hoạch Đẩy mạnh hợp tác giữa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2030

31

Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 09/4/2019

 Kế hoạch Truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

32

Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 11/4/2019

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 617-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030

33

Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

Quyết định giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2019

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn