Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/12/2019 10:39

Chương trình hành động thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Căn cứ Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Thông tri với các nội dung cụ thể 
I. Mục đích yêu cầu:

- Quán triệt sâu sắc Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn từ thành phố đến cơ sở. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo nghề để thực hiện tốt dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Cụ thể hóa những nội dung của Thông tri số 15-TT/TU thành Chương trình hành động cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Xác định việc quán triệt và tổ chức thực hiện Thông tri số 15-TT/TU ngày 07/8/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội thành phố.

II. Nội dung chương trình:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Làm rõ mục đích, ý nghĩa dạy nghề cho lao động nông thôn góp phần nâng cao chất lượng lao động nông thôn; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động;

- Thực hiện tốt dạy nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, là một trong những tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân rõ trách nhiệm và bảo đảm nguồn lực để tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn các cấp;

- Phân rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn;

- Bảo đảm nguồn lực đầu tư nâng cao hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đã được phê duyệt.

- Bổ sung biên chế cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về dạy nghề tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện còn thiếu;

- Chỉ đạo sớm ổn định bộ máy, biên chế tổ chức của các Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận/huyện bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, từng bước đủ giáo viên cơ hữu cho các nghề đào tạo theo quy định;

- Hoàn thiện Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của thành phố và các địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học nghề;

- Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Tăng cường vai trò cấp cơ sở, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Tăng cường vai trò của cấp cơ sở, đặc biệt là cấp xã trong việc rà soát, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí dạy nghề  hàng năm cho lao động nông thôn;

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình dạy nghề có hiệu quả, gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới, gắn với doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh…

- Chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận đối tượng học nghề, giám sát kế hoạch đào tạo bảo đảm đầy đủ, đúng tiến độ và đúng chính sách của Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ các nhiệm vụ cụ thể và phân công thực hiện trong Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể thành phố chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị để triển khai thực hiện.

2. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tham gia thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Định kỳ hàng năm, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện trong kỳ tiếp theo.

4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo  dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ tổng hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.


Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn