Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/12/2019 10:41

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ

về tăng cường công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

_______

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Mạng lưới cơ sở dạy nghề có bước phát triển, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo. Quy mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo được mở rộng. Chất lượng đào tạo nghề từng bước được nâng lên. Năm 2011, tỷ lệ lao động của thành phố qua đào tạo đứng ở tốp đầu cả nước. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên đã bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố còn một số hạn chế, yếu kém. Phần lớn các cơ sở đào tạo nghề có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất hạn chế. Cơ cấu ngành nghề đào tạo không theo kịp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu ngành nghề của thị trường lao động; chưa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; thiếu nghiêm trọng nguồn lao động kỹ thuật trình độ cao cung cấp cho các ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của thành phố và cho xuất khẩu lao động. Trình độ giáo viên dạy nghề, chương trình đào tạo nghề còn nhiều bất cập. Chất lượng đào tạo nghề thấp. Quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp nơi sử dụng lao động thiếu chặt chẽ.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đã xác định rõ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế là một trong những khâu đột phá chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2015, Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại; tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trên, yêu cầu đặt ra phải tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; các ban, sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác đào tạo nghề

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dạy nghề. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề ở vừa là nhiệm vụ có tính đột phá chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của thành phố; vừa là biện pháp cấp thiết trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, tăng cơ hội tìm việc làm cho người lao động. Xác định rõ phát triển dạy nghề là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng đắn của toàn xã hội, của từng gia đình, nhất là của thế hệ trẻ về học nghề, lập thân, lập nghiệp sau học nghề gắn với đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Biểu dương kịp thời những cơ sở dạy nghề tốt, những gương điển hình về lập thân, lập nghiệp sau khi học nghề.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế

Rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề; đầu tư tập trung đồng bộ các nghề trọng điểm, công nghệ cao tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập trên địa bàn thành phố, bảo đảm đến năm 2015 mỗi trường ít nhất có một nghề trọng điểm quốc gia và đến năm 2020, có từ 6 đến 8 trường có nghề đạt tiêu chuẩn cấp khu vực và quốc tế.

Tập trung đầu tư, hoàn thiện những trường hiện có theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; phát triển các cơ sở dạy nghề (đa hình thức sở hữu) cho lao động nông thôn theo ngành nghề phù hợp với yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề, thu hút các dự án đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề; đẩy mạnh liên doanh, liên kết đào tạo những ngành nghề đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề; huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến nông-lâm-ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề.

Hàng năm tổ chức biểu dương, khen thưởng tôn vinh các danh hiệu người quản lý giỏi, người thợ giỏi... nhằm động viên, khuyến khích những người tài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nghề của thành phố.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng và đổi mới, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, đảm bảo đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm bền vững trên cơ sở chỉ đạo chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng tay nghề 5 năm, hàng năm cho người lao động với các chỉ tiêu cụ thể; gắn dạy nghề với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và của từng địa phương.

 Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và Quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dạy nghề. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin về thị trường lao động; điều tiết và quản lý sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nghề, người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

Triển khai thực hiện hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề. Khuyến khích xã hội hoá công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập các cơ sở dạy nghề, đặc biệt là cơ sở dạy nghề công nghệ cao, dạy nghề phục vụ xuất khẩu lao động.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và tranh thủ các chương trình có mục tiêu của Trung ương, tổ chức tốt việc dạy nghề cho đoàn viên, hội viên.

Hàng năm tổng kết công tác dạy nghề theo chương trình, đề án, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về dạy nghề, về tình hình công tác dạy nghề ở các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

Giao Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị.

Giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị đảm bảo sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ để bổ khuyết, chỉ đạo kịp thời./.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn