Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/11/2020 14:25

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

(Haiphong.gov.vn) - Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thông tư áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

Mục tiêu của việc xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật là để làm căn cứ xác định chi phí trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy xã hội hóa lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập.

Quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật gồm 9 bước sau:

. Chuẩn bị

. Xây dựng đề cương tổng hợp và đề cương chi tiết

. Triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với từng nội dung chi tiết

. Lấy ý kiến cho dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật

. Khảo sát để đánh giá, hoàn thiện dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật

. Chỉnh sửa và biên tập tổng thể dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật

. Thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật

. Họp thẩm định và đưa ra kết luận

. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS