Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/10/2020 10:30

Một Hải Phòng hiện đại, năng động và phát triển

Những người con xa Hải Phòng khi trở lại đều ngạc nhiên và bất ngờ trước sự phát triển của Hải Phòng. Họ phải thốt lên rằng “Hải Phòng đẹp quá, hiện đại và phát triển vượt bậc”. Có được điều đó, vì Hải Phòng có một đội ngũ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn hướng đến mục tiêu phát triển thành phố.

Phát triển vượt bậc

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, có tính đột phá, mở ra một thời kỳ phát triển mới.

Thứ nhất, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, có những chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc: Hoàn thành vượt mức 12/20 chỉ tiêu, trong đó có 7/12 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu giao từ 1-3 năm; hoàn thành 7/20 chỉ tiêu và không hoàn thành duy nhất 1/20 chỉ tiêu (tuổi thọ trung bình).

Cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỷ ở Hải Phòng được thiết kế hình cánh chim biển. Ảnh: Hồng Phong

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng của cả nước, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tới; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thứ ba, các ngành kinh tế đều có bước phát triển. Công nghiệp thành phố có bước chuyển biến mạnh về chất, chuyển hướng sang công nghiệp chế biến, chế tạo, hiện đại, công nghệ cao; thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là thu hút doanh nghiệp tư nhân lớn trong nước. Các ngành dịch vụ cảng biển, hàng hải, logicstics, vận tải, xuất nhập khẩu phát triển nhanh, thương mại phát triển khá mạnh và toàn diện, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm lớn của cả nước; dịch vụ hàng không, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, các dịch vụ đô thị khác có bước phát triển quan trọng, ngành du lịch đang từng bước được đầu tư phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại một bước quan trọng, gắn với xây dựng nông thôn mới được thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao, tạo chuyển biến mạnh về diện mạo nông thôn, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản.

Thứ tư, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Thành phố đã khẳng định được vai trò đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Với quyết tâm, cách làm mới tập trung, quyết liệt, các tuyến giao thông đối nội đã khẩn trương được cải tạo, xây mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng, cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân cả khu vực đô thị và nông thôn. Hạ tầng đô thị phát triển đúng với 3 hướng chiến lược với tốc độ cao, hình thành rõ nét không gian đô thị thành phố; chỉnh trang đô thị cũ đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thứ năm, sự nghiệp phát triển văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, từng bước khẳng định là trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Triển khai thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng đi trước một bước so với phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu hẹp khoảng cách nông thôn - thành thị. Phát triển kinh tế bảo đảm gắn với củng cố, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ sáu, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; có nhiều đổi mới về tổ chức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động, đồng hành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ thành phố tiếp tục được kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, chung sức thực hiện các chủ trương, chính sách của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố để xây dựng và phát triển thành phố.

Những thành tựu nêu trên có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thế và lực mới để Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới, cao hơn theo Nghị quyết số 45NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Đội ngũ lãnh đạo năng động, dám nghĩ, dám làm

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020 là kết tinh của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương; đồng thời chủ động, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tiễn thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp với yêu cầu quyết liệt, thiết thực, hiệu quả. Phát huy đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết vì sự nghiệp chung là yếu tố quyết định thành công trên mọi nhiệm vụ.

Một góc dải trung tâm sông Tam Bạc.

Nhận diện rõ các hạn chế, yếu kém, đặc biệt là những hạn chế, yếu kém kéo dài, làm rõ nguyên nhân, điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm để tạo chuyển biến ngay trong thực tiễn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.

Chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ sức gánh vác nhiệm vụ trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm từ thành phố đến cơ sở. Công tác cán bộ phải bảo đảm công tâm, khách quan, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm nhằm nâng cao uy tín của các cấp ủy, chính quyền và củng cố niềm tin của nhân dân, là nhân tố quyết định để phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy hiệu quả nội lực, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là thông qua hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước, phát triển đồng bộ, hoàn thiện kết nối với vùng và cả nước, quốc tế; coi đây là nhân tố quyết định tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư.

Mọi chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải vì sự phát triển chung của thành phố, bảo đảm thiết thực, hiệu quả đối với đời sống nhân dân. Trong triển khai, phải công khai, minh bạch trước nhân dân, đặc biệt chú trọng công tác dân vận, huy động cao nhất sự đồng thuận, vào cuộc, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân vì sự nghiệp chung của thành phố với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Cùng với ưu tiên phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng, cần đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, với chủ trương nhất quán "đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội phải đi trước so với phát triển kinh tế", nhất là đối với gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, nhằm tạo không khí phấn khởi chung trong xã hội, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây là bài học về xây dựng thế trận lòng dân vững chắc có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng trong tình hình cách mạng hiện nay.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận định: Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Hải Phòng đứng trước thuận lợi, cơ hội có được từ xu hướng phục hồi của nền kinh tế thế giới; các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tác động trực tiếp, tạo điều kiện cho thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với các lợi thế so sánh và đà phát triển đã có, thành tựu to lớn, toàn diện đạt được của nhiệm kỳ qua, cùng với sức mạnh nội sinh của tinh thần đoàn kết, truyền thống đổi mới, sáng tạo, thành phố hoàn toàn có thể phát triển bứt phá, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra cơ hội mới cho sự phát triển thành phố; khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng, có sức lan toả, tạo được vị thế trong vùng, là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

(Nguyễn Đại, Báo điện tử Dân Việt)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn