Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Thời gian 18/03/2020 10:00
Việc lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhằm mục đích động viên, tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và thành phố, qua đó phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, Nhân dân thành phố. Giúp các cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các tầng lớp nhân dân thành phố để tiếp tục bổ sung, phát triến đường lối, chủ trương lãnh đạo; tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn