Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/05/2020 02:51

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử

Công văn số 1367/VP-KSTTHC ngày 22/5/2020 của Văn phòng UBND thành phố về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn