Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/05/2020 10:54

Mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế

Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mới đây, Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định quan trọng về quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế và bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã VTYT) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT.


Theo Quyết định số 2153/QĐ-BYT ban hành quy chế xác lập, sử dụng và quản lý mã định danh y tế, mã số BHXH sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế. Đồng thời, mỗi người dân chỉ được cấp một mã định danh y tế duy nhất và tồn tại suốt đời. Cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Mã định danh y tế gồm 10 ký tự số, là số định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành và quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH. Bộ dữ liệu thông tin định danh gồm: Mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, mã tỉnh/huyện/xã nơi đăng ký khai sinh, mã thẻ BHYT (nếu người dân có tham gia BHYT).

Mã định danh y tế có những đặc tính cơ bản như: Luôn trong trạng thái sẵn sàng để các cơ sở y tế có thể truy vấn, sử dụng; có khả năng xác định danh tính của một cá nhân gắn liền với một mã định danh hợp lệ; có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để tạo ra mã liên kết các hồ sơ y tế trên các hệ thống thông tin khác nhau; có khả năng tạo liên kết và kiểm tra tính hợp lệ của mã định danh.

BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế cấp và quản lý mã số BHXH của người dân đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người dân. Đồng thời, BHXH Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin tra cứu mã số BHXH và thông tin định danh liên quan của người dân phục vụ công tác KCB. Các cơ sở y tế có trách nhiệm quản lý mã định danh y tế của người bệnh bảo đảm tính riêng tư, an toàn và bảo mật thông tin.

Còn Quyết định số 2178/QĐ-BYT vừa được Bộ Y tế ban hành bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã VTYT) ban hành kèm theo Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25/12/2018 về ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT. Theo đó, danh mục mã dùng chung gồm 1.237 mã VTYT và 17 mã hãng sản xuất VTYT, các cơ sở KCB và cơ quan BHXH có trách nhiệm cập nhật các danh mục mã VTYT bổ sung ban hành kèm theo Quyết định này để gửi và tiếp nhận, giám định dữ liệu điện tử chi phí KCB kể từ ngày các quyết định về kết quả đấu thầu mua sắm VTYT có hiệu lực thi hành.

Mã VTYT được mã hóa theo nguyên tắc: X.YYY.ZZZZZZ. Trong đó, “X” là mã nhóm VTYT theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT về ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với VTYT thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; “Y” là mã hàng sản xuất VTYT do Bộ Y tế ban hành; “Z” là số thứ tự của VTYT trong hãng sản xuất, được đánh số bắt đầu từ 000001.

Trong trường hợp VTYT chưa có mã trong bộ mã danh mục dùng chung do Bộ Y tế ban hành, các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguyên tắc mã hóa VTYT để thực hiện mã hóa tạm thời, làm cơ sở để trích chuyển dữ liệu điện tử giữa cơ sở KCB với cơ quan BHXH. Đồng thời, gửi về Vụ BHYT (Bộ Y tế) để tổng hợp, ban hành bổ sung vào Bộ mã danh mục dùng chung, thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS