Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/10/2020 02:12

Tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định

Ngày 3/9/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cưng sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mi.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, ch đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp đã đạt được nhng kết qua tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành về xây dựng quan hệ lao động được nâng lên, pháp luật về lao động và quan hệ lao động trong điều kiện phát trin kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hoàn thiện và cụ thể hoá các cam kết quốc tế về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động. Công tác quản lý nhà nước về lao động được củng cố và phát triển. Hoạt động cùa tổ chức công đoàn và tổ chúc đại diện người sử dụng lao động có sự đi mới, từng bước đi vào thực chất, tích cực phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các thành viên trong quan hệ lao động; số lượng tranh chấp lao động tập thế, đình công trong doanh nghiệp giảm rõ rệt. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sng người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt dược, tình hình quan hệ lao dộng trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều tồn tại. Nhiều nơi, chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiềm, tiền lương, thời gian làm việc, ngh ngơi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tranh chấp lao dộng tập thể, đình công, khiếu kiện không theo trình t thủ tục pháp luật còn phát sinh và diễn biến phức tạp. Đối thoại, thương lượng gia đại diện tập thế lao động và người sử dụng lao động vẫn còn hình thức, chưa thực chất. Một bộ phận công đoàn tại doanh nghiệp năng lực đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng ca đoàn viên công đoàn và người lao động còn hạn chế. Quản lý nhà nước v lao động, vai trò hỗ trợ phát trin v quan h lao động chưa đáp ứng dược yêu cu thực tin. Việc th chế hóa, trin khai thực hiện một số nội dung quan hệ lao động theo các cam kết quốc tế chưa đầy đủ. Đời sống của một bộ phận người lao động còn khó khăn, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động.

Nguyên nhân của nhng hạn chế, yếu kém trên ch yếu do một số cấp y, t chc Đảng, chính quyền chưa coi trọng việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, n định và tiến bộ, lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt. Quản lý nhà nước v quan hệ lao động đã được triển khai, nâng cao hiệu lực, hiệu qu, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm còn hạn chế. Nội dung và phương thức hoạt động của t chức công đoàn chậm được đi mới. Việc phi hp giữa các cơ quan chức năng thiếu chặt chẽ. Nguồn lực đầu tư trin khai một số chính sách hỗ trợ phát trin quan hệ lao động còn hạn chế. Một bộ phận người lao dộng bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động, ảnh hưởng đến hoạt dộng của doanh nghiệp, gây bất n về kinh tế, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đê tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hoà, n định và tiến bộ trong bi cảnh mới, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Ban Bí thư yêu cầu các cấp y, t chức đảng, chính quvền, tố chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp u đảng, chính quyền để nâng cao nhận thức, thúc đy xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ

Các cấp y, tồ chức đảng, chính quyền phải quan tâm lãnh đạo, chđạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, n định và tiến bộ; coi đây là nhiệm vụ vừa câp bách, vừa lâu dài, có vai trò quan trọng trong việc giữ vng sự n định chính trị, xã hội, thúc đẩy phát trin sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hài hoà quyn và lợi ích ca các bên trong quan hệ lao động.

Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường li ca Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v lao động, tạo sự đồng thuận trong tổ chức trin khai thực hiện. Chú trọng phát huy các phương tiện truyền thông đ định hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động; kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu lới quan hệ lao động và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động

Hoàn thiện pháp luật lao động, công đoàn. Luật hoá các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, phù hợp với thê chế chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta, tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ốn định và tiến bộ.

Hoàn thiện cơ chế đối thoại, thương lượng, thoả thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi; mức lương ti thiểu bảo đảm mức sng ti thiu của người lao động và gia đình họ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về cải cách chính sách tiền lương.

Hoàn thiện các quy định về quyền và nghĩa vụ của tố chức đại diện người lao động, t chức đại diện người sử dụng lao động trong các hoạt động đối thoại, tham vấn, thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp và việc thương lượng, ký kết, thực thi các thoả ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Hoàn thiện các cơ chế, thiết chế và quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, đúng pháp luật.

Tăng cường quán lý nhà nước về quan hệ lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách htrxây dựng quan hệ lao động

Củng c, kiện toàn t chức và hoạt động quản lý nhà nước v quan hệ lao động từ Trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần Nghị quvết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Cơ quan qun nhà nước về lao động (Trưng ương và địa phương) phải b trí cán bộ chuyên trách tlụrc hiện nhiệm vụ quản lý t chức đại diện người lao động và quản lý, h trợ phát trin quan hệ lao động.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kim tra v lao động. Đi mới nội dung và phương thức thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức tuân th pháp luật, giảm thiểu các tranh chấp, xung đột, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng quan hệ lao động hài hoà, n định và tiến bộ. Xử lý nghiêm minh các vi phạm liên quan đến lao động và quyền lợi hợp pháp cùa người lao động.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tin lương quc gia và Uỷ ban Quan hệ lao động đ thực hiện tốt hơn chức năng tư vấn cho Chính phủ, Th tướng Chính phủ về mức lương tối thiu và xây dựng quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Quán lý chặt chẽ t chức đại diện người lao động từ việc thành lập, hoạt động, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tôn ch mục đích theo quy định của pháp luật.

Xây dựng hệ thống cơ sở d liệu, bộ tiêu chí đánh giá quan hệ lao động ở các doanh nghiệp; tăng cường phối hp, tích hợp thông tin dữ liệu gia các cơ quan liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước về quan hệ lao động. T chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường lao động đ các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng.

Xây dựng cơ chế, chính sách nhm h trợ xây dựng nhà ở cho người lao dộng, công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế công đoàn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao dộng.

Ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động của t chức công đoàn trong quan hệ lao động

Đổi mới hoạt động ca các cấp công đoàn đáp ứng yêu cầu cùa tình hỉnh mới; làm tốt chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, gii quyết tranh chấp lao động, bo vệ quyn và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Coi trọng tuyên truyền, vận động và phát trin đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp; thu hút người lao động và t chức đại din người lao động tại doanh nghiệp tham gia vào hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đi mới nội dung và phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo hướng xây dựng công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động; lấy sự hài lòng của người lao động là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động ca công đoàn.

Rà soát, sửa đổi cơ chế quản lý tài chính nguồn kinh phí công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Thực hiện có hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Bốn là, thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thưong lượng tập thể

Cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động phải quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể bảo đảm thực chất. Thúc đẩy thương lượng, thoả thuận về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khuyến khích khác trong thoả ước lao động tập thể, hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. Mở rộng đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước tập thể cấp ngành và nhóm doanh nghiệp.

Năm là, giải quyết tốt tranh chấp lao động và đình công

Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động, bảo đảm các tranh chấp lao động phải được giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật; phát huy vai trò của thiết chế hoà giải, trọng tài lao động trong hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, ngăn ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động.

Nghiên cứu cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo pháp luật, giải quyết hài hoà lợi ích các bên.

Thí điểm mô hình giải quyết tranh chấp lao động với việc bố trí một số hoà giải viên lao động, trọng tài viên lao động chuyên trách tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm theo hướng vừa thực hiện giải quvết tranh chấp, vừa hồ trợ phát triển quan hệ lao độna; có chế độ khuyển khích người có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín tham gia làm hoà giải viên lao động, trọng tài viên lao động.

Việc giải quyết tranh chấp lao động, đình công phải bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự xã hội; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng, lôi kéo, kích động, ép buộc người lao động gây rối an ninh, trật tự.

Để thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kể hoạch và giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Bí thư.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS