Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/10/2020 10:12

Quận Hồng Bàng triển khai kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu cung cầu lao động

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thành phố về triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao dộng trên địa bản thành phố năm 2020, ngày 8/9, UBND quận Hồng Bàng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn quận.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động quận.


 

Tại Kế hoạch, UBND quận phân công Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối hợp với UBND các phường, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tại các phường, các phòng, ban, đơn vị. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông của địa phương và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác tuyền truyền để doanh nghiệp, người dân biết và cung cấp đầy dủ thông tin phục vụ công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên hệ thống tin nhắn của điện thoại di động hoặc điều tra trực tiếp.

Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn; bàn giao phiếu cầu lao động cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng để nhập dữ liệu; quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép trong sổ Cung lao động, sổ cầu lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị tường lao động của các phường trên địa bàn quận theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH và gửi UBND thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15/10/2020 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trên địa bàn quận gửi UBND thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 5/12 hàng năm theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công bố thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn quận theo thấm quyền và chịu trách nhiệm về tính xác thực của số liệu điều tra. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ lao động, thương binh và xã hội các phường thực hiện.

Đối với UBND các phường, UBND quận yêu cầu xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn. Quản lý sổ Cung lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động gửi UBND quận thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/10/2020 theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH. Sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương gửi UBND quận thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 25/11/2020 theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công bố thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính xác thực của số liệu điều tra.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan liên quan phản ánh về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận tổng hợp, báo cáo UBND quận xem xét, giải quyết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn