Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/10/2020 14:36

Huyện Tiên Lãng tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân biêt và cung cấp thông tin phục vụ điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động

Ngày 13/8/2020, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động.

Để triển khai công tác được nhanh chóng, kịp thời, bảo mật theo quy định, UBND huyện Tiên Lãng giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch hướng dẫn và triển khai thực hiện. Tăng cường tuyên truyền Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2020 để các doanh nghiệp, người dân biết và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra, thu thập thông tin thị trường lao động trên hệ thống tin nhắn điện thoại di động hoặc điều tra trực tiếp.

Đồng thời, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn huyện vào Phiếu cầu lao động. Bàn giao Phiếu cầu lao động cho Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố Hải Phòng để nhập dữ liệu. Quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi ché, thu thập thông tin. Tổng hợp thông tin thị trường lao động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH, báo cáoy ban nhân dân thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương, báo cáo y ban nhân dân thành phố trước ngày 05/12 hàng năm theo Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH. Công bố thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn huyện. Dự trù bổ sung kinh phí hỗ trợ điều tra theo quy định.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn