Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/10/2020 07:42

Huyện Thủy Nguyên thông qua đơn vị dịch vụ thu thập cơ sở dữ liệu cung lao động

Ngày 18/8/2020, huyện Thủy Nguyên ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về việc lập Kế hoạch Triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động trên địa bàn huyện.

Kế hoạch tiến hành cập nhật dữ liệu từ tất cả những người đủ từ 15 tuổi trở lên đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3), thuộc tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn huyện (gọi chung là hộ gia đình).

Huyện Thủy Nguyên sử dụng phương pháp cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động năm 2020 thông qua đơn vị dịch vụ nhắn tin đầu số gửi đến đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện; hỗ trợ trả lời, tư vấn hướng dẫn 24/7 qua Tổng đài điện thoại hỗ trợ (miễn phí cho người gọi); giải đáp trên hệ thống Website phần mềm; hỗ trợ trả lời, tư vấn tại nhà để hướng dẫn, giải đáp trực tiếp cho đại diện hộ gia đình cập nhật thông tin.

Qua đó, đại diện hộ gia đình kiểm tra, cung cấp thông tin và cập nhật thông tin qua các phương thức: Người đại diện hộ gia đình tìm thông tin của các thành viên gia đình mình trên phần mềm (theo đường link được gửi kèm tin nhắn) và chủ động cập nhật trên phần mềm. Đối với những hộ gia đình không sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng điện thoại di động, máy tính cho việc cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm, cán bộ xã, thị trấn hoặc nhân viên của đơn vị dịch vụ sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật.

Huyện Thủy Nguyên phân công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện; quản lý, bảo mật thông tin của người lao động được ghi chép trong sổ cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động của huyện theo Mẫu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/8/2020 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 5/12 hằng năm theo Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với các xã, thị trấn, UBND huyện giao trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cập nhật thông tin biến động của người lao động trên phạm vi địa bàn xã, thị trấn. Quản lý Sổ cung lao động trên địa bàn xã, thị trấn. Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động gửi UBND huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/8 hằng năm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương gửi UBND huyện thông qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/11 hằng năm theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở kinh phí của thành phố cấp, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện nội dung nêu trên. Yêu cầu các xã, thị trấn chủ động bố trí kinh phí phục vụ việc cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu cung lao động của đơn vị mình.

 

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS