Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/10/2020 07:57

Huyện Kiến Thụy giao các xã, thị trấn quản lý Sổ cung lao động

Thực hiện Kế hoạch số 196/ KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố Hải Phòng về triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020, UBND huyện Kiến Thụy đã xây dựng Kế hoạch số 115/KH-UBND triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn huyện Kiến Thụy.

Theo đó, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn quản lý Sổ cung lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; tiến hành tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động gửi UBND huyện thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/8 hàng năm theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH; sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương gửi ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 25/11 hàng năm theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLDTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; tiến hành công bố thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu trách nhim về tính xác thực của số liu điều tra.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mc các đơn vị phản ánh về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đ tng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

Để việc triển khai được thuận lợi, UBND huyện giao Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông từ huyện đến cơ sở để doanh nghiệp, người dân biết và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra thu thập thông tin thị trường lao động trên hệ thống tin nhắn điện thoại di động hoặc điều tra trực tiếp.

Việc thực hiện Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp của người lao động, thông tin về thực trạng sử dụng lao động làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động thành phố và huyện. Đồng thời, xây dựng và hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường lao động.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS