Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2020 01:08

Huyện An Dương huy động cán bộ các thôn, khu dân cư triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động

Ngày 09/10, UBND huyện An Dương ban hành Kế hoạch triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực thực hiện. Tập trung tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân biết và cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên hệ thống tin nhắn của điện thoại di động hoặc điều tra trực tiếp. Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn. Bàn giao phiếu Cầu lao động cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng để nhập dữ liệu. Quản lý, bảo mật thông tin của người lao động, người sử dụng lao động được ghi chép trong sổ Cung lao động, sổ Cầu lao động.

Bên cạnh đó, tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động của huyện theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH và gửi Ủy ban nhân dân thành phố qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2020 và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại huyện gửi Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12 hàng năm theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, UBND huyện yêu cầu: xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; Cử điều tra viên là cán bộ nghiệp vụ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và có khả năng vận động quần chúng, được huấn luyện về nghiệp vụ điều tra. Mời trưởng các thôn, khu dân cư có doanh nghiệp điều tra tham gia điều tra cung với các điều tra viên; Cập nhật thông tin biến động về cầu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động- TB&XH) trước ngày 30/10/2020; Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhập thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương vào sổ cầu lao động. Quản lý sổ cung lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Truyên truyền, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động gửi Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/11 hàng năm theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH. Sử dụng số liệu điều tra cung lao động làm căn cứ tổng hợp, báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm tại địa phương gửi Ủy ban nhân dân huyện thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/11 hàng năm theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện công bố thông tin thị trường lao động hàng năm trên địa bàn theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính xác thực của số liệu điều tra. Phối hợp thực hiện tuyên truyền nội dung Thông tư số 27/2015/TT- BLĐTBXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm khác của Trung tân Dịch vụ việc làm Hải Phòng. Quản lý hệ thống sơ sở dữ liệu cung, cầu lao động của thành phố. Chuyển tải dữ liệu cung, cầu lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 08/10 đến ngày 08/11/2020. Xuất kết quả tổng hợp thông tin thị trường lao động của thành phố theo mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 15/11/2020. Hướng dẫn cán bộ công chức khai thác, sử dụng dữ liệu trong công tác quản lý về lao động, việc làm trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các nội dung hoạt động việc cập nhật cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động trên địa bàn huyện năm 2020, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS