Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/07/2020 10:40

Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng trong hoạt động quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có sử dụng lao động là người nước ngoài.

Trong đó, việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan bao gồm 4 nội dung: một là, xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn; hai là, nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các hoạt động quản lý nhà nước; ba là, cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình lao động là người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan tham gia phối hợp; bốn là, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý và sử dụng người nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài về những quy định của pháp luật liên quan đến lao động là người nước ngoài; tổ chức chặt chẽ nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được…; chủ động thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật…

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn