Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/07/2021 16:09

Cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công

(Haiphong.gov.vn) - Năm 2020, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố đạt 90,51 điểm và Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của thành phố đạt 93,57% (xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng); Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố đạt điểm trung bình thấp của cả nước. Như vậy, thành phố đã tăng hạng và tiếp tục duy trì trong tốp đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính. Tuy nhiên, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công còn thấp, cải cách hành chính tại một số lĩnh vực còn hạn chế, bị trừ điểm.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời cải thiện, nâng cao một số chỉ số còn ở mức thấp; duy trì các chỉ số cải cách hành chính đã thực hiện tốt, góp phần thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính của thành phố, UBND thành phố yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện: Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công.

Căn cứ kết quả phân tích các nội dung bị trừ điểm trong chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính, Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công năm 2020 của thành phố và kết quả công bố đánh giá xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2020 của các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện để chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Duy trì thường xuyên công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; nghiêm túc triển khai thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của thành phố và của cơ quan, đơn vị mình; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có).

Người dân đến làm thủ tục tại bộ phận "Một cửa" UBND phường Hàng Kênh - Ảnh: Hoàng Tùng

Cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của thành phố. Nghiên cứu nguyên nhân hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn, có giải pháp để đảm bảo 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn. Thực hiện công khai xin lỗi nếu chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức liên thông, thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tăng tỷ lệ xử lý văn bản, công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử của các cấp chính quyền. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính, ngân sách (nếu có). Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt. Trình UBND thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm sau khi có phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy được UBND thành phố phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo chất lượng việc lập và lưu trữ hồ sơ công việc. Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO theo quy định.

Quan tâm, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt hoặc có những cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác cải cách hành chính. Xử lý nghiêm theo quy định với trường hợp chậm trễ, trì trệ trong công tác cải cách hành chính.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS