Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 17:23

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Họ và tên: Lê Trí Vũ.

Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1978.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế; Cử nhân Văn hóa học, Thạc sỹ Văn hóa học.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021.

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, tôi đã được cử tri quận Kiến An tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV. Trước sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri, Nhân dân quận, với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại quận Kiến An, góp phần vào sự phát triển chung của quận trong những năm vừa qua. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi rất vinh dự khi được tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại địa bàn quận Kiến An.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Nếu được cử tri quận Kiến An tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Thứ nhất, liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri của quận Kiến An; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri với tinh thần cầu thị, lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề nghị các cấp, ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên được phân công làm công tác dân vận, tôi cùng tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận. Phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết các kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; lắng nghe và tiếp thu ý kiến giám sát, phản biện, góp ý của Nhân dân; xây dựng phong cách dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ hai, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm tại các kỳ họp, phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các chương trình, nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Tôi sẽ cùng với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại địa bàn quận Kiến An phối hợp chặt chẽ với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tham gia ý kiến với các cơ quan thành phố để có các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI với mục tiêu: ... huy động hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư tạo đột phá để xây dựng quận Kiến An đến năm 2025 theo hướng đô thị hiện đại, góp phần tích cực hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố vào năm 2025”. Trước mắt là tập trung tham mưu, đề xuất để Ban Thường vụ Thành ủy sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển quận Kiến An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ ba, thực hiện đầy đủ việc thông báo kết quả các kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến, giải thích nội dung các nghị quyết mà Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua đến Nhân dân; cùng với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Tiếp nhận và kịp thời chuyển các khiếu nại, tố cáo của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Thứ tư, gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; rèn luyện tác phong người cán bộ trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công./.

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS