Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/05/2021 07:59

Chương trình hành động của đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố - ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố

Kính thưa cử tri và Nhân dân thành phố Hải Phòng!

Tôi rất tự hào và phấn khởi được Mặt trận Tổ quốc và cử tri giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 13, gồm các xã, thị trấn thuộc huyện Tiên Lãng.

Xác định rõ vị trí, chức năng của HĐND thành phố và nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi dự kiến chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

I. Về thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố:

HĐND thành phố là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân thành phố Hải Phòng và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định.

Đại biểu HĐND thành phố là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành phố Hải Phòng, chịu trách nhiệm trước cử tri và HĐND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình theo Luật định.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Là đại biểu HĐND thành phố, tôi xin hứa:

- Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Luôn nghiêm túc rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Có trách nhiệm tham gia tích cực, đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND thành phố.

- Thực hiện đúng trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố trong việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để kiến nghị, đề xuất với HĐND thành phố, UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới, bảo đảm phục vụ, đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân thành phố Hải Phòng.

II. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Với trách nhiệm là Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tôi luôn xác định rõ trách nhiệm trước Đảng và cử tri, Nhân dân thành phố Hải Phòng, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, toàn diện mọi mặt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố; góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố được phân công phụ trách lĩnh vực Văn hóa - xã hội thành phố. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Văn hóa - xã hội thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo: Tăng nhanh tỷ lệ số trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đạt tối thiểu 66% vào năm 2025. Xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế về các lĩnh vực: kinh tế biển, hàng hải, vận tải biển, dịch vụ logistics, đóng tàu, cơ khí, chế biến, chế tạo, y học biển và khai thác, nuôi trồng thuỷ, hải sản,... Tăng cường và đa dạng hóa các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Có cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù của thành phố thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.

2. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ: Đầu tư, nâng cấp các bệnh viện nhằm nâng cao, đa dạng hóa công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật y học tiên tiến, hiện đại. Phát huy thế mạnh về y học biển để trở thành trung tâm y tế biển hàng đầu của cả nước. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế, phát triển y tế ngoài công lập... Quan tâm đầu tư tuyến y tế cơ sở, phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Nâng tỷ lệ bác sĩ lên 16 bác sĩ/1 vạn dân, 43 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2025. Chủ động phòng chống, giám sát, phát hiện sớm, ngăn chặn và dập dịch kịp thời, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đặc biệt là chống dịch COVID-19.

3. Phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, trở thành trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rà soát, sắp xếp lại, nâng cao tính tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương đầu tư nâng cấp, phát triển một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ biển ngang tầm trọng điểm quốc gia, từng bước đạt tầm khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước phát triển trên thế giới về lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.

4. Giữ gìn, phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", phẩm chất “Đoàn kết - Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo: Xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển hài hòa đời sống văn hóa với đời sống kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ưu tiên bảo tồn và phát huy có hiệu quả những giá trị của di sản văn hoá Hải Phòng; gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch. Có cơ chế khuyến khích văn nghệ sỹ, nghệ nhân sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ xây dựng, phát triển thành phố. Phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật của Nhân dân. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp vùng, cấp quốc gia và phục vụ các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cơ sở cung ứng các dịch vụ văn hóa, thể thao.

5. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách bảo đảm ngày càng tốt hơn và trong nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành phố. Có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội để giúp người dân có việc làm, thoát nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách mức sống khu vực thành thị với nông thôn. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội. Có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở dưỡng lão, hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực đông công nhân và người lao động. Quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

6. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch quốc tế: Xây dựng, phát triển khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch biển có cơ sở vật chất hiện đại, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, khác biệt, có chất lượng cao, có thương hiệu và uy tín, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế; nghiên cứu, có phương án phù hợp để từng bước xây dựng, khai thác, phát triển du lịch tại đảo Bạch Long Vĩ. Thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển mạnh các loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh các dự án vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chú trọng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nhất là khách sạn 5 sao, các khu vui chơi, giải trí. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới. Hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng. Có các cơ chế, chính sách hiệu quả để hỗ trợ phát triển du lịch. Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về du lịch.

7. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng, ma túy, phấn đấu hằng năm giảm số vụ phạm pháp hình sự.

Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật; sống giản dị, chân thành, gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri và Nhân dân; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu ở trên, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể cử triNhân dân thành phố Hải Phòng!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS