Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2021 11:00

Chương trình hành động của đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Họ và tên: Đào Khánh Hà, sinh ngày 02/9/1969; hộ khẩu thường trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Bản thân tôi đã được trải qua quá trình công tác tại Sở Văn hóa, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; qua hơn 5 năm công tác tại Quận ủy Ngô Quyền và đến nay là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong suốt quá trình công tác tại các cơ quan chính quyền, cơ quan Đảng, tôi luôn được học hỏi, thâm nhập thực tiễn cuộc sống, đặc biệt trong thời gian công tác tại quận Ngô Quyền, khi tham gia Ban Thường vụ Thành ủy và được Ban Thường vụ phân công phụ trách quận Ngô Quyền, Đồ Sơn, tôi luôn được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận Ngô Quyền, Đồ Sơn, Ban Thường vụ Quận ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân của 2 quận giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi nhận thức sâu sắc, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. HĐND quyết định các vấn đề lớn của địa phương; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Với chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND như vậy, đòi hỏi ý thức, trách nhiệm và năng lực của mỗi đại biểu HĐND ngày một nâng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương.

Kính thưa quý vị cử tri!

Chưa bao giờ tầm vóc và sức mạnh của dân tộc, của đất nước, của thành phố lại rạng rỡ và mạnh mẽ như hôm nay, chúng ta có một “cốt vật chất” vững chắc để khẳng định vị thế với “khát vọng Việt Nam hùng cường”, thành phố chúng ta tự hào tiếp nối truyền thống ‘Trung dũng, Quyết thắng” để biến khát vọng xây dựng Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, trong đó có quận Ngô Quyền và Đồ Sơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển.

Xuất phát từ thực tế, cùng với ý chí, khát vọng và mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nói chung, 2 quận Ngô Quyền, Đồ Sơn nói riêng. Cá nhân tôi, với tư cách là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bên cạnh những vấn đề tập trung tổ chức triển khai để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền và Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, tôi xin trình bày những vấn đề quan tâm trong chương trình hành động của mình khi vinh dự được cử tri 2 quận tín nhiệm chọn cử tôi tiếp tục là đại biểu HĐND thành phố, sẽ tập trung một số việc như sau: 

* Vấn đề chung

 Tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, tham gia bàn, quyết định để cụ thể hóa bằng các quyết định của HĐND thành phố. Trong đó chú trọng:

(1) Các vấn đề về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên: Phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, ngành, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu gắn với cải cách hành chính, các quy định đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân để góp phần bồi đắp và củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

(2) Giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Hải Phòng, xây dựng người Hải Phòng phát triển toàn diện, nhất là duy trì ý chí khát vọng vươn lên của người Hải Phòng.

(3) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”. Các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách xã hội bảo đảm ngày càng tốt hơn. Có cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội để giúp người dân có việc làm, thoát nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách mức sống. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội.

(4) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ; trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước.

(5) Chủ động lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cấp ủy, hệ thống tuyên giáo thành phố và cộng tác viên dư luận xã hội, thường xuyên trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến Nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời đầy đủ, toàn diện để tham mưu với lãnh đạo thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo để những quyết sách của thành phố phù hợp với khát vọng, mong muốn, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

(6) Thực hiện chức năng giám sát của đại biểu HĐND cùng với tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát trong Đảng góp phần ngăn chặn, phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, qua đó phòng chống tham nhũng, lãng phí và đôn đốc thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố vào cuộc sống đạt mục tiêu đề ra.

* Đối với đơn vị ứng cử (quận Ngô Quyền và quận Đồ Sơn)

(1) Sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy ủng hộ, tạo điều kiện để thu hút các dự án nhằm tận dụng thời cơ và phát huy lợi thế của quận Ngô Quyền và Đồ Sơn.

(2) Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai các dự án thành phố đã quyết định đầu tư. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, tiếp tục đề xuất, phản ánh với HĐND thành phố những vấn đề mới, đặc biệt là giải quyết những kiến nghị kéo dài nhiều năm như: Các dự án chậm triển khai: xây dựng, cải tạo nâng cấp trường học, trạm y tế; quản lý đô thị, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, môi trường…

(3) Quan tâm tới chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn có thể thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia vào năm 2025; vấn đề bảo vệ  môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh...  

(4) Chủ động, tích cực phản ánh, đề xuất, đôn đốc các cơ quan thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri của 2 quận.

Để thực hiện chương trình hành động của mình, Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động thực hiện trách nhiệm đại biểu HĐND gắn bó chặt chẽ giữ mối liên hệ thường xuyên với Nhân dân. Báo cáo với cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND thành phố đã bàn và quyết định, những vấn đề liên quan đến cuộc sống của Nhân dân cũng như sự phát triển chung của thành phố và Quận. Tích cực chất vấn, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, việc thực hiện nghị quyết của HĐND.

Kính thưa các bác, các đồng chí!

Tôi rất mong cử tri tại 2 quận nơi tôi được ứng cử quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ để tôi có thể trở thành đại biểu HĐND thành phố khóa XVI; quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ để tôi thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Cuối cùng, kính chúc toàn thể cử tri sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn