Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Danh mục

  Bạn đọc có thể gửi ý kiến tham gia vào các Dự thảo văn bản cần lấy ý kiến trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung góp ý vào Dự thảo cần lấy ý kiến qua địa chỉ:

  Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  Xin ý kiến dự thảo văn bản
  Lựa chọn lĩnh vực:
  select
  Các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp
      
  1
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   6 items in 1 pages
  Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2593/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/01/2020
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 03/02/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/01/2020
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 16/02/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/01/2020
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 13/02/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định một số nôi dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/01/2020
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 10/02/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy định một số nôi dung về tuyển dụng công chức; thiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên tại thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/01/2020
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 10/02/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/12/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 31/01/2020
  Tải về Xem góp ý
  Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp
      
  Số lượng bản ghi trên trang:
  select
   285 items in 29 pages
  Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/12/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 20/01/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2586/2015/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/12/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 25/01/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định về quản lý người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của thành phố
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 05/12/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 05/01/2020
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quy chế phối hợp trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/11/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 29/12/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng... trong khu vực cửa khẩu, cảng biển Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 30/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Quyểt định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 21/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo bảng giá các loại đất 05 năm (2020 - 20240 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 11/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc TP
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 17/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị Quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 16/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  Dự thảo Nghị Quyết về nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025
  Số ý kiến đóng góp: 0
  Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/10/2019
  Ngày kết thúc lấy ý kiến: 14/11/2019
  Tải về Xem góp ý
  LB.Counter