Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ hai, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng
  30/10/2012 - 15:57
  Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

  Mục tiêu nghiên cứu:

  Nghiên cứu đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.
  Nội dung nghiên cứu:

  - Thực trạng tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.
  - Dự báo phát triển các loại hình hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2015.
  - Đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2015.
  Kết quả nghiên cứu:

  1. Thực trạng tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Hải Phòng:

  Đến thời điểm 31/12/2009, thành phố có 183 hợp tác xã nông nghiệp (165 hợp tác xã nông nghiệp, 7 hợp tác xã diêm nghiệp, 11 hợp tác xã thủy sản). Trong đó, 127 hợp tác xã chuyển đổi theo Nghị định 16/CP của Chính phủ, 4 hợp tác xã nằm ở diện quy hoạch đô thị nên không được thực hiện chuyển đổi, 52 hợp tác xã thành lập mới theo Luật Hợp tác xã.
  1.1. Một số chính sách hỗ trợ của Trung ương:

  - Chính sách hỗ trợ kinh phí để xử lý nợ phải trả tồn đọng nhiều năm: Đến thời điểm 30/10/2005, ngân sách trung ương đã xóa nợ tồn đọng cho các hợp tác xã nông nghiệp cũ về thủy lợi phí, nợ vật tư phân bón và tiền vay cho các hợp tác xã là 20,119 tỷ đồng.
  - Chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Năm 2005, có 404 cán bộ quản lý hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội, đến năm 2009, con số này tăng lên 465 cán bộ quản lý, tốc độ tăng bình quân 3%/năm. Tỷ lệ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội năm 2009 đạt 48,74%. Lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội năm 2009 đạt tỷ lệ 0,15%.
  - Chính sách đào tạo bồi dưỡng trong hợp tác xã đối với cán bộ quản lý và xã viên đang làm việc chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ:
  + Với 954 cán bộ quản lý của 183 hợp tác xã, tỷ lệ cán bộ có trình độ trung học chuyên nghiệp có 293 người, chiếm 30,7%; trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm 13,5%, còn lại chưa qua đào tạo. Trong đó:
  Đối với chủ nhiệm hợp tác xã, trong số 183 người thì 59 người có trình độ trung học chuyên nghiệp, chiếm 32,24%, 41 chủ nhiệm có trình độ cao đẳng và đại học (22,43%), còn 83 chủ nhiệm chưa qua đào tạo.
  Đối với kế toán trưởng và người phụ trách kế toán hợp tác xã, trong số 183 người thì 99 người có trình độ trung học chuyên ngiệp, 32 người có trình độ cao đẳng và đại học, còn 52 người chưa qua đào tạo.
  + Tuy nhiên, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2005 - 2008 chưa được thực hiện vì ngân sách chưa cấp. Năm 2009, UBND thành phố phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã trên địa bàn Hải Phòng nên năm 2009 - 2010 đã triển khai tổ chức một số lớp bồi dưỡng cho các cán bộ hợp tác xã.
  - Chính sách đất đai:
  + Đến nay chỉ có duy nhất 1 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 81 hợp tác xã đang quản lý và sử dụng đất vào xây dựng trụ sở, nhà kho, cơ sở chế biến dịch vụ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  + Có tới 101 hợp tác xã nông nghiệp (chiếm 55,2%) đang hoạt động dịch vụ nhưng chưa có đất để làm trụ sở.
  - Chính sách thuế: Đến nay, tất cả các hợp tác xã nông nghiệp đều đã được thừa hưởng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.
  - Chính sách tín dụng: Cho đến nay, các hợp tác xã nông nghiệp chưa được thừa hưởng chính sách tín dụng của Chính phủ.
  - Các chính sách khác như Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, Hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công; Hỗ trợ hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng nhìn chung, cả 4 loại chính sách này, các hợp tác xã trên địa bàn vẫn chưa được thừa hưởng.
  1.2. Một số chính sách hỗ trợ của thành phố:

  - Chính sách hỗ trợ dịch vụ, đại lý vật tư nông nghiệp: Kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn thành phố có 67 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 40,6% trong tổng số hợp tác xã hoạt động dịch vụ vật tư nông nghiệp chậm trả. Các hợp tác xã chưa được hưởng dịch vụ vật tư nông nghiệp chậm trả còn tỷ lệ 59,4%.
  - Chính sách hỗ trợ mua máy cơ khí: Quyết định số 1647/QĐ-UB ngày 23/7/2002 và Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND thành phố về việc hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân mua máy cơ khí phục vụ sản xuất, chế biến trong nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2002 - 2005 và giai đoạn 2008 - 2010 theo phương thức, mức vay không quá 100 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng và không phải trả lãi suất tiền vay.
  Kết quả điều tra, khảo sát trên địa bàn thành phố cả 2 giai đoạn trên, chưa có hợp tác xã nào được thừa hưởng chính sách này vì các hợp tác xã vẫn mắc phải quy định áp dụng hình thức bảo đảm tiền vay của ngân hàng thương mại.
  - Chương trình kiên cố hóa kênh mương sau trạm bơm: Hầu hết các xã đã quan tâm tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức thực hiện chương trình này. Nguồn vốn của chương trình là từ các hộ nông dân đóng góp 30%, ngân sách thành phố hỗ trợ 70%. Ngoài ra, nhiều hợp tác xã có điều kiện còn trích quỹ để đầu tư thêm cho công trình kênh mương.
  1.3. Một số tồn tại:

  - Chính sách của Trung ương: Trong 10 loại chính sách hỗ trợ theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì các hợp tác xã trên địa bàn Hải Phòng mới được thực hiện 2 loại chính sách (bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập doanh nghiệp). Trong 2 nhóm chính sách này, việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập.
  - Chính sách của thành phố: Hải Phòng có 3 loại chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã thì 1 chính sách hợp tác xã không được thừa hưởng (mua máy cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp); chính sách dịch vụ phân bón chậm trả triển khai còn rất hạn chế (gần 60% hợp tác xã chưa được hưởng); chính sách bồi dưỡng cán bộ và người lao động đến cuối năm 2009 mới được thực hiện, chính sách đào tạo cán bộ hợp tác xã chưa được thừa hưởng.
  2. Dự báo phát triển các loại hình hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2015:

  - Vùng đô thị và ven đô: nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của hợp tác xã nông nghiệp mang tính đa chức năng, hoạt động tổng hợp nông, công, thương, tín, xây dựng, vận tải, dịch vụ bến bãi…
  - Vùng nông thôn (trừ những địa bàn ven đô thị): các hợp tác xã nông nghiệp có quy mô toàn xã và một số hợp tác xã nông nghiệp có quy mô thôn, hoạt động có hiệu quả sẽ tồn tại và phát triển, trên cơ sở từng bước hoàn thiện các quy định theo Luật Hợp tác xã. Những hợp tác xã nông nghiệp loại quy mô toàn xã và các hợp tác xã nông nghiệp quy mô thôn thuộc loại yếu kém hiện nay, xu thế ngừng hoạt động, giải thể và coi như giải thể; sẽ thành lập các tổ hợp tác đảm nhiệm thay thế các hợp tác xã đã giải thể, sau đó hình thành hợp tác xã mới theo Luật Hợp tác xã (đóng góp cổ phần mới, xác định lại xã viên, đăng ký lại sản xuất kinh doanh…).
  - Loại hợp tác xã chuyên ngành, tuy có hình thành và phát triển nhưng số lượng hợp tác xã không nhiều.
  - Loại hợp tác xã hình thành từ trang trại, gia trại và việc hình thành các liên hiệp hợp tác xã còn hạn chế.
  3. Đề xuất một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2015:

  - Chính sách đất đai: tiếp tục thực hiện “dồn điền, đổi thửa” trong nông nghiệp, quy hoạch quỹ đất công ích tập trung vào vùng nhất định, ưu tiên cho hợp tác xã thuê, thầu sản xuất.
  - Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ về làm việc tại hợp tác xã bởi cán bộ là khâu rất quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ tư vấn cho hợp tác xã và nông dân. Điều này sẽ giúp phong trào hợp tác xã phát triển bền vững.
  - Đưa chính sách tín dụng thực sự đến với hợp tác xã bằng cách yêu cầu ngân hàng cho các hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt vay vốn. Số tiền các thành viên được vay từ ngân hàng sẽ đóng góp cổ phần cho hợp tác xã nhằm gắn chặt trách nhiệm của ban quản lý hợp tác xã với mỗi thành viên trong tổ chức. Chính sách xoá nợ cũ cho các hợp tác xã là phù hợp với thực tiễn hiện nay, để tạo điều kiện cho các hợp tác xã mới phát triển và được vay vốn thuận lợi.
  - Dành một phần vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua các hợp tác xã, đặc biệt ở các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuyên canh sản xuất hàng hoá.
  - Tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội như các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn cấp xã, các công trình hạ tầng phát triển cụm công nghiệp và làng nghề của xã, phường, dự án nước sạch tập trung, quản lý và vệ sinh môi trường các chợ cấp xã...
    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2011" (01/11/2012 - 11:09)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phục vụ phát triển nông thôn Hải Phòng đến năm 2020" (30/10/2012 - 15:58)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nhu cầu tiêu dùng văn hóa phẩm của thanh niên Hải Phòng – Thực trạng và giải pháp định hướng" (30/10/2012 - 15:52)
 • Lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của thành phố Hải Phòng đến năm 2015" (30/10/2012 - 15:46)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển ở Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:43)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng và các tác động của hoạt động khai thác đá vôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý" (30/10/2012 - 15:41)
 • Lĩnh vực môi trường: Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:38)
 • Lĩnh vực môi trường: Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ thu, trữ nguồn nước ngọt trên đảo Bạch Long Vỹ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội" (30/10/2012 - 15:36)
 • Lĩnh vực y dược: Đánh giá thực trạng nhận thức về sinh sản của lứa tuổi vị thành niên trong các trường học phổ thông tại Hải Phòng" (30/10/2012 - 15:34)
 • Lĩnh vực y dược: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thắt búi giãn tĩnh mạch thực quản qua nội soi trong điều trị chảy máu do vỡ tĩnh mạch thực quản do xơ gan" (30/10/2012 - 15:31)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter