Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2009
  17/01/2012 - 08:48

  Danh mục các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2009

   

  STT

  Tên đề tài

  Mã số

  Cấp quản lý

  Đơn vị chủ trì

  Thời gian thực hiện

  Ngày đánh giá

  Kinh phí thực hiện

  Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

             1           

   

  Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh trung học ở Hải Phòng

   

  ĐT.XH.2007.461

  Thành phố

  Hội Cựu giáo chức Hải Phòng

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 4/2009

  12/5/2009

   

  188.810.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

   

             2           

   

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn ở Hải Phòng đến năm 2015

   

  CĐ.XH.2007.465

  Thành phố

  Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 4/2008

  11/7/2009

  82.120.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

             3           

   

  Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức địa phương trong các trường phổ thông ở Hải Phòng

   

  CĐ.XH.2007.471

   

  Thành phố

   

  Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hải Phòng

   

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2008

  02/04/2009

   

  79.310.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

   

  Lĩnh vực Công nghiệp - Công nghệ cao

             4           

   

  Sản xuất thử nghiệm bộ thí nghiệm sóng dùng phục vụ giảng dạy vật lý trong trường THPT và máy đếm thời gian đến phần triệu giây kèm chức năng đo tần số

   

  DATN.CNC.2003.312

  Thành phố

  Trường THPT Marie Curie

  Từ tháng 10/2003 đến tháng 9/2004

  15/04/2009

  402.440.550 (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 100.000.000 đồng)

             5           

   

  Ứng dụng tin học vào quy trình thiết kế mẫu, phóng kiểu, tính định mức màu trong công nghệ dệt thảm len

   

  DATT.CNC.2004.358

  Thành phố

  Công ty Cổ phần Hàng Kênh

  Từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2005

  12/01/2009

   

  468.060.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 113.660.000 đồng)

   

             6           

   

  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị cắt Plasma CNC cỡ nhỏ phục vụ công nghệ đóng tàu

   

  ĐT.CNC.2005.384

   

  Thành phố

   

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

   

  Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2006

   

  25/02/2009

   

  512.450.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 82.570.000 đồng)

   

             7           

   

  Nghiên cứu xây dựng phần mềm cổng lõi cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

  ĐT.CN.2008.506

  Thành phố

   

  Trung tâm Công nghệ phần mềm - Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

   

  Từ tháng 01/2008 đến tháng 02/2009

  17/7/2009

  459.000.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 356.000.000 đồng)

  Lĩnh vực Nông nghiệp

             8           

   

  Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa lai chất lượng cao HYT57 tại Hải Phòng

   

  ĐT.NN.2002.278

  Thành phố

   

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   

  Từ tháng 10/2002 đến tháng 10/2003

  29/7/2009

   

  186.319.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 81.519.000 đồng)

   

             9           

   

  Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp lưu giữ và phát triển cây ăn quả đầu dòng có giá trị tại Hải Phòng

   

  ĐT.NN.2004.345

  Thành phố

   

  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN

   

  Từ tháng 04/2004 đến tháng 04/2006

  24/12/2009

  443.024.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 210.924.000 đồng)

           10          

   

  Nghiên cứu phương pháp bón một số loại phân chủ yếu nhằm nâng cao năng suất lúa trên đất phèn Hải Phòng

   

  ĐT.NN.2004.375

  Thành phố

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2005

  22/6/2009

   

  73.198.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 51.408.000 đồng)

   

           11          

   

  Nghiên cứu sản xuất khảo nghiệm, đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu hại rau màu chủ yếu dịch chiết tổng hợp từ một số cây cỏ chứa các hoạt chất có khả năng ức chế hoạt động của hệ thống Hoocmon côn trùng

   

  ĐT.NN.2006.424

  Thành phố

  Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

  Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007

  15/12/2009

  135.100.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 93.100.000 đồng)

           12          

  Xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt từ giống thỏ ngoại trong điều kiện chăn nuôi hộ gia đình tại Hải Phòng

  CĐ.NN.2006.439

  Thành phố

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Từ tháng 7/2006 đến tháng 01/2007

  27/11/2009

   

  32.980.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 30.040.000 đồng)

   

           13          

  Ứng dụng dung dịch thủy canh và chất điều hòa sinh trưởng phục vụ sản xuất hoa Lily trong nhà kính

  ĐT.NN.2007.462

  Thành phố

   

  Trung tâm Giống  và Phát triển nông lâm công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2008

  12/12/2008

  452.685.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 152.880.000  đồng)

           14          

   

  Khảo nghiệm một số loại phân bón sinh học thế hệ mới (Bio Plant, Fist Plus Grow, Super Vegetable) phục vụ sản xuất rau ở Hải Phòng

   

  CĐ.NN.2007.464

   

  Thành phố

   

  Trung tâm Giống  và Phát triển nông lâm công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

   

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2008

   

  22/12/2008

   

  81.270.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 70.780.000 đồng)

           15          

  Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cach tác một số giống thuốc lào bản địa tại huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  DAUD.NN.2007.466

  Thành phố

  UBND huyện Vĩnh Bảo

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 04/2009

  28/10/2009

   

  1.140.020.000 đồng (Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 193.750.000 đồng)

   

           16          

   

  Điều tra, xác định bệnh viêm phổi địa phương trên đàn lợn tại Hải Phòng và đề xuất các biện pháp phòng trị có hiệu quả

  ĐT.NN.2008.484

  Thành phố

   

  Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009

  05/11/2009

   

  241.400.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

           17          

  Khảo nghiệm một số giống lúa có triển vọng theo vùng sinh thái khác nhau vụ mùa 2008 tại Hải Phòng

  ĐT.NN.2008.489

  Thành phố

   

  Trung tâm Giống và phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  Từ tháng 6/2008 đến tháng 3/2009

  15/12/2009

  97.128.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 87.778.000 đ)

  Lĩnh vực Thủy sản

           18          

  Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá hồng Mỹ Sciaenps Ocellatus trong vùng nước mặn, nước lợ tại Hải Phòng

  ĐT.TS.2003.310

  Thành phố

   

  Trung tâm Dạy nghề và chuyển giao công nghệ thủy sản phía Bắc - Hội Nghề cá Việt Nam

   

  Từ tháng 10/2003 đến tháng 2/2005

  20/03/2010

   

  719.160.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp cấp 152.260.000 đồng)

           19          

  Dự án sản xuất thử nghiệm giống cua biển nhân tạo tại Hải Phòng

  DATN.TS.2004.355

  Thành phố

   

  Xí nghiệp Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Đồ Sơn - Công ty Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Hải Phòng

   

  Từ tháng 7/2004 đến tháng 6/2005

  25/11/2009

  3.964.709.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 207.000.000)

           20          

  Thực nghiệm nuôi thương phẩm cá quế (Siniperca Chuastsi) tại Hải Phòng

  ĐT.TS.2006.419

  Thành phố

   

  Trung tâm Giống thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  Từ tháng 5/2006 đến tháng 4/2007

  15/10/2009

   

  172.240.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 88.180.000 đồng)

           21          

  Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác hải sản ven bờ Hải Phòng và quản lý phát triển bền vững

  ĐT.TS.2007.468

  Thành phố

   

  Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản Hải Phòng - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

   

  Từ tháng 11/2007 đến tháng 1/2009

  15/10/2009

  207.450.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 180.450.000 đồng)

  Lĩnh vực Y dược

           22          

  Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp phòng chống bệnh lao kháng thuốc tại Hải Phòng

  R.YD.2001.210

  Thành phố

  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng

  Từ tháng 03/2001 đến tháng 12/2002

  30/9/2009

   

  165.606.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

   

           23          

  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, phòng, chống nguy cơ vữa xơ động mạch ở những người trên 50 tuổi ở Hải Phòng

  R.YD.2002.257

  Thành phố

  Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

  Từ tháng 7/2002 đến tháng 7/2005

  03/01/2009

   

  246.128.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 176.128.000 đồng)

   

           24          

  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý, điều trị, chăm sóc và phòng chống bệnh đái tháo đường tại cộng đồng dân cư Hải Phòng

  R.YD.2002.259

  Thành phố

  Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

  Từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2003

  03/01/2009

   

  179.813.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp 145.613.000 đồng)

   

           25          

  Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát tại bệnh viện Việt  Tiệp Hải Phòng

  ĐT.YD.2004.370

  Thành phố

  Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp

  Từ tháng 9/2004 đến tháng 8/2006

  20/2/2009

   

  198.925.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 126.403.000 đồng)

   

           26          

  Nghiên cứu dịch tễ học, các yếu tố liên quan, đề xuất một số giải pháp phòng và chống nhiễm Virus Hantaan tại cảng Hải Phòng

  R.YT.2005.383

  Thành phố

  Viện Y học biển Việt Nam

  Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2006

  22/5/2009

   

  227.583.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 110.753.000 đồng)

   

           27          

  Nghiên cứu mối tương quan giữa kháng nguyên đặc hiệu và đột biến gen trong ung thư tuyến tiền liệt - đề xuất giải pháp phát triển sớm

  ĐT.YD.2005.407

  Thành phố

  Trường Đại học Y Hải Phòng

  Từ tháng 1/2005 đến tháng 04/2007

  29/5/2009

   

  261.905.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 138.355.000 đồng)

   

           28          

  Thực nghiệm điều trị cận học đường bằng phương pháp y học cổ truyển tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

  ĐT.YD.2006.426

  Thành phố

   

  Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng

   

  Từ tháng 6/2006 đến tháng 11/2007

  10/01/2009

   

  180.940.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 109.040.000 đồng)

   

           29          

  Xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe cho ngư dân đánh bắt cá xa bờ của thành phố Hải Phòng

  ĐT.YD.2006.427

  Thành phố

  Viện Y học Biển Việt Nam

  Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2007

  27/5/2009

   

  87.950.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

   

           30          

  Ứng dụng kỹ thuật điện châm hỗ trợ nghiện ma túy tại tuyến y tế cơ sở

  DAUD.YD.2007.474

  Thành phố

  Hội Châm cứu thành phố Hải Phòng

  Từ tháng 12/2007 đến tháng 5/2009

  21/11/2009

   

  287.440.000 đồng  (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 256.940.000 đồng)

   

           31          

   

  Nghiên cứu thực trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật, công tác tổ chức đảm bảo sức khỏa cho cán bộ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng

  ĐT.YD.2007.476

  Thành phố

  Viện Y học biển Việt Nam

   

  Từ tháng  12/2007 đến tháng 11/2008

  28/12/2009

   

  307.400.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 270.400.000 đồng)

   

           32          

  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã của Hải Phòng

  ĐT.YD.2008.491

  Thành phố

  Trường Đại học Y Hải Phòng

  Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009

  29/12/2009

   

  213.810.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp: 199.810.000 đồng)

   

  Lĩnh vực Môi trường

           33          

  Đánh giá sức tải môi trường đảo Cát Bà và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững

  ĐT.MT.2006.442

  Thành phố

  Viện Tài nguyên và Môi trường biển

  Từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2008

  5/03/2009

   

  296.950.000 đồng (Nguồn: Ngân sách khoa học công nghệ thành phố cấp)

   

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter