Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Bảo
  27/01/2020 - 10:16
  Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Bảo

  (Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa có Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao và Đài Phát thanh huyện Vĩnh Bảo để thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Bảo.

  Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Bảo hoạt động kể từ ngày 1/2/2020. Trụ sở làm việc tại khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.  Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Bảo, hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Vĩnh Bảo; chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành chức năng của thành phố và các cơ quan Trung ương theo quy định.

  Trung tâm có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBND huyện Vĩnh Bảo về lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Phát thanh - Truyền hình; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Phát thanh - Truyền hình thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Vĩnh Bảo theo quy định của pháp luật. UBND huyện Vĩnh Bảo có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng được giao.

  Về tổ chức bộ máy: Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,3; Phó Giám đốc được hưởng phụ cấp chức vụ 0,2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thuởng, kỷ luật và các chế độ khác có liên quan đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ và theo quy định của pháp luật.

  Các vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế, Giám đốc Trung tâm xây dựng vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ để bảo đảm thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

  Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Bảo được UBND thành phố giao hàng năm. Kinh phí hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Trung tâm có trách nhiệm kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Thể dục - Thể thao và Đài Phát thanh huyện Vĩnh Bảo theo quy định.

  LHT

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter