Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Tìm kiếm... Tìm kiếm
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019
Danh mục
  Tùy biến hiển thị -
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  .DetailListControl,.DetailListControl .lblDetail_Title,.DetailListControl .divDetail_DateCreate,.DetailListControl .divDetail_DateCreate *,.DetailListControl .Detail_Content *,.Detail_Advance *,.MenuNavigatorControl,.MenuNavigatorControl *,.OtherNewsControl,.OtherNewsControl *,.Detail_FeedBackTable,.Detail_FeedBackListTable,.UserNavbarControl .divControl a
  Màu chữ:
  Pick Color(Màu hiện tại: #000000)
  Màu nền:
  Pick Color(Màu hiện tại: #FFFFFF)
  Kích thước: Tăng Giảm
  Thiết lập lại
  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 giai đoạn 2013-2015
  22/11/2015 - 14:38

  Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng đến năm 2020 giai đoạn 2013-2015

  STT

  Nhiệm vụ

  Cơ quan chủ trì

  Thời gian

  I

  NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  1

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nhân lực khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020, định hướng 2030.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 - 2015

  2

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhân lực khoa học và công nghệ đã ban hành, kiến nghị để điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 - 2015

  4

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chính sách thu hút các chuyên gia khoa học và công nghệ của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 - 2015

  5

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với các chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn, cán bộ khoa học và công nghệ có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng đối với thành phố.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 - 2015

  6

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn công tác khen thưởng, giải thưởng, biểu dương, tôn vinh trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  II

  CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  1

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án củng cố, sắp xếp lại và phát triển hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trọng điểm theo chuyên ngành của thành phố.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  2

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các tổ chức khoa học và công nghệ về biển, kinh tế biển và môi trường

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  3

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cấp huyện

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  4

  Lập dự án Khu trình diễn và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao trong công nghiệp (Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu, chuyển giao, ươm tạo công nghệ)

  Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  5

  Lập dự án đầu tư Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Hải Phòng

  Sở Thông tin Truyền thông

  2013 – 2015

  6

  Lập dự án đầu tư Khu công nghiệp công nghệ, kỹ thuật cao thành phố Hải Phòng

  Sở Công thương

  2013 – 2015

  7

  Xây dựng Đề án quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hải Phòng

  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  2013 – 2015

  8

  Đề án nâng cấp Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn thành Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

  Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn

  2013 – 2015

  9

  Dự án nâng cấp Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng thành Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị vùng Duyên Hải Bắc Bộ

  Sàn Giao dịch Công nghệ và Thiết bị

  2013 – 2015

  10

  Dự án nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Theo QĐ 317 của TTg)

  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

  2013 – 2015

  11

  Dự án tăng cường năng lực Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Theo QĐ 317 của TTg)

  Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  12

  Dự án tăng cường năng lực Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  13

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  14

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển trực thuộc

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  15

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  III

  THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  1

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố

  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  2

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển dịch vụ cung cấp thông tin khoa học và công nghệ

  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  3

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ

  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  4

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến tri thức khoa học và công nghệ

  Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ

  2013 – 2015

  IV

  TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  1

  Cân đối, đảm bảo ngân sách giành cho hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố hàng năm đạt 2% tổng chi ngân sách

  Sở Tài chính

  2013 – 2015

  2

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án biện pháp bảo đảm huy động tổng mức đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP vào 2015, 2% vào 2020

  Sở Kế hoạch Đầu tư

  2013 – 2015

  3

  Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án biện pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố

  Sở Khoa học và Công nghệ

  2013 – 2015

  4

  Đề án Thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố

   

  2013 – 2015

   

    Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
  Ý kiến bạn đọc gửi
  Tin tức này chưa có ý kiến nào
  Các tin đã đưa
   
 • Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (21/12/2015 - 11:15)
 • Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (21/12/2015 - 11:13)
 • Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố" (21/12/2015 - 11:11)
 • Quyết định về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố" (16/11/2015 - 09:20)
 • Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu luận cứ khoa học cho giải pháp quy hoạch không gian đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2035"" (05/11/2015 - 08:39)
 • Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Ứng dụng công nghệ SCADA xây dựng thí điểm mô hình trạm biến áp 110kV bán tự động"" (05/11/2015 - 08:35)
 • Quyết định về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng năm 2015" (05/11/2015 - 08:32)
 • Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu sản xuất gạch không nung từ phế thải lò vôi và phế thải nhà máy nhiệt điện"" (25/09/2015 - 09:22)
 • Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy nong ống tự động trên dây chuyền sản xuất ống nhựa u.PVC"" (25/09/2015 - 09:17)
 • Quyết định về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị thử khả năng chịu áp suất thủy tĩnh di động cho ống và phụ tùng HDPE có đường kính 1,4m đến 2m""" (25/09/2015 - 09:11)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/3
  Số bản ghi trên trang:
  Đăng nhập
  Liên kết website
  Thông tin truy cập
  Đang tải dữ liệu ...
  LB.Counter