Cổng thông tin điện tử


Thành phố Hải Phòng

Danh mục
  • Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo
  • Thời gian: 25/07/2019 - 07:26
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin
  • Thời gian: 25/06/2019 - 07:37
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo công bố thông tin
  • Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên
  • Thời gian: 09/08/2019 - 07:32
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVQuản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  • Thời gian: 17/06/2019 - 09:15
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin
  • Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng
  • Thời gian: 12/08/2019 - 15:28
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  • Thời gian: 25/06/2019 - 07:50
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng công bố thông tin
  • Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
  • Thời gian: 27/08/2019 - 09:32
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  • Thời gian: 19/06/2019 - 09:58
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi Đa Độ công bố thông tin
   
  Thời gian: 27/08/2019 - 09:32
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 20/08/2019 - 10:09
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 12/08/2019 - 15:28
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 09/08/2019 - 11:20
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 09/08/2019 - 07:32
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 06/08/2019 - 12:58
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 25/07/2019 - 07:26
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 19/07/2019 - 15:10
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 26/06/2019 - 08:34
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Thời gian: 26/06/2019 - 08:34
  Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của ...
  Chuyển trang    
  Trang số:  1/9
  Số bản ghi trên trang:
  • Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải
  • Thời gian: 21/06/2019 - 15:46
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin
  • Thời gian: 29/05/2019 - 10:08
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVKhai thác công trình thủy lợiAn Hải công bố thông tin
  • Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng
  • Thời gian: 19/07/2019 - 15:10
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVThoát nước Hải Phòng công bố thông tin
  • Thời gian: 26/04/2019 - 16:12
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVThoát nước Hải Phòng công bố thông tin:
  • Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng
  • Thời gian: 20/08/2019 - 10:09
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVXổ số Hải Phòng công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
  • Thời gian: 26/06/2019 - 08:34
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin
  • Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng
  • Thời gian: 09/08/2019 - 11:20
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin
  • Thời gian: 08/01/2019 - 10:28
   Thực hiện Quy định về việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVMôi trường đô thị Hải Phòng công bố báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.
  • Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh Nhà
  • Thời gian: 06/08/2019 - 12:58
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVQuản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin
  • Thời gian: 11/04/2019 - 16:09
   Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ,Công ty TNHH MTVQuản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng công bố thông tin
  Tìm kiếm... Tìm kiếm
  LB.Counter