Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem văn bản tại đây