Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Xem văn bản tại đây