Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Thông tư quy định mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng

Xem văn bản tại đây