Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thông tư quy định mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng

Xem văn bản tại đây