Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Công văn của Sở Tư pháp về tăng cường triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Xem văn bản tại đây