Hải Phòng, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Công văn của Sở Tư pháp về tăng cường triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Xem văn bản tại đây