Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2020

Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người Thái Lan, Trung Quốc (Đài Loan)

Xem văn bản tại đây