Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019

Thông báo về việc  nghỉ Tết Âm lịch năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơn quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Xem văn bản tại đây