Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2019
Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố
Xem và tải văn bản tại đây