Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng mô hình đô thị sinh thái trên địa bàn quận Kiến An, thành phố Hải Phòng”

Xem và tải văn bản tại đây