Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) dưới tán rừng tại núi Thiên Văn quận Kiến An, Hải Phòng”

Xem và tải văn bản tại đây