Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã Du Lễ và Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy tổ chức đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất vào mục đích làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức đấu giá từng lô tại các xã Du Lễ và Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy và Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Du Lễ và xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy.

A. Các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá:

1. Các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: Gồm 71 lô đất có tổng diện tích 8.358, 8 m2, đã được giải phóng mặt bằng tại các xã Du Lễ và Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

2. Vị trí; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Bước giá:

      2.1. Xã Du Lễ gồm 14 lô:

      - Vị trí 2 đường trục thôn; Bám mặt đường trục thôn; Vị trí 3 đường trục thôn, tổng diện tích: 1.755,8 m2, tổng giá khởi điểm: 1. 464.729.500 đồng;

      2.2. Xã Ngũ Đoan  gồm 57 lô:

       - Khu cạnh ông Viên, thôn Đồng Dồi; Khu ao mới, thôn Tiền Anh; Khu cạnh bà Bùi, thôn Hòa Nhất; Khu ao ông Văn, thôn Trúc: Bám mặt đường trục thôn; Vị trí 2 đường trục thôn, tổng diện tích: 6.603,0 m2, tổng giá khởi điểm: 4.250.612.000 đồng.

       (Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước của từng lô đất thể hiện tại hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất).

3. Bước giá:

      - 50.000 đồng/m2 (Năm mươi nghìn đồng cho một mét vuông).

B. Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất làm nhà ở, với thời hạn lâu dài, có thu tiền sử dụng đất.

C. Phương thức đấu giá: Đấu giá từng lô đất.

D. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Đ. Phí tham gia đấu giá ; Hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Phí tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp Phí tham gia đấu giá để đăng ký tham gia đấu giá 01 lô đất. Trường hợp một người muốn tham gia đấu giá nhiều lô đất thì phải nộp phí tham gia đấu giá tương ứng với số lô đất đăng ký đấu giá.

 - Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống/1 lô;

 2. Hồ sơ tham gia đấu giá: Trong hồ sơ có các giấy tờ sau:

 - Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất;

 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

 - Mẫu giấy uỷ quyền;

- Phiếu trả giá;

- Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500.

- Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở; Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất  vào mục đích làm nhà ở tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy;

- Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại xã Du Lễ và xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy;

 - Nội quy phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:    

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng phát hành);

- Giấy Chứng minh nhân dân; hộ khẩu (bản sao có chứng thực).

     - Giấy uỷ quyền (nếu có)

E. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian tham khảo mua  hồ sơ: Từ ngày 01-08-2016 đến ngày 19-08-2016 ( trong giờ hành chính);

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nhận phiếu trả giá : Ngày 22-08-2016

( trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Ngày 23-08-2016 ( trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy;

G. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:                 

- Dự kiến từ 08 giờ 30’ ngày 24/08/2016 tại Trụ sở UBND xã Ngũ Đoan;

- Dự kiến từ 14 giờ 30’ ngày 24/08/2016 tại Trụ sở UBND xã Du Lễ;

      Mọi chi tiết xin liên hệ:

     + Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Điện thoại: (031) 3678680.

     + Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy. Địa chỉ: thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng; ĐT: (031)3664169.

     + Trụ sở UBND các xã có đất đấu giá.