Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Xem và tải văn bản tại đây