Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ Quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Xem và tải văn bản tại đây