Hải Phòng, ngày 19 tháng 08 năm 2019
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố

Bấm vào đây để xem chi tiết.