Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thông cáo báo chí về phiên họp chiều 17/7, Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XV

Phiên họp buổi chiều ngày 17/7/2019, các vị đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời dự thảo luận tại 5 Tổ về các nội dung Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố trình tại kỳ họp.

Các nội dung chủ yếu được thảo luận bao gồm:

1. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng cuối năm 2019.

2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố 5 năm 2016 - 2020.

3. Thông qua dự kiến (lần 1) Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020.

4. Cơ chế, chính sách phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

6. Cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố Hải Phòng.

7. Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021.

8. Thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

9. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và Quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

10. Các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, UBND thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đã có 55 lượt đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời phát biểu ý kiến. Trong đó:

+ Có 28 lượt ý kiến phát biểu về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; quyết định bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố.

+ Có 27 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung chuyên đề do Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố trình kỳ họp cùng một số nội dung khác.

Phiên họp chiều ngày 17/7/2019 đã diễn ra theo đúng Chương trình kỳ họp, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG