Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019

Bấm vào đây để xem chi tiết.