Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

Bấm vào đây để xem chi tiết.