Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Tờ trình của UBND thành phố về Nghị quyết  quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bấm vào đây để xem chi tiết.