Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Tờ trình của UBND thành phố về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030