Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 12/7/2019)

THỜI SỰ

Nghị quyết 45-NQ/TW tạo động lực để Hải Phòng "cất cánh" mạnh mẽ

Ngày 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Nghị quyết 45-NQ/TW là cơ hội, là điểm tựa quan trọng, tạo động lực để Hải Phòng "cất cánh" mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với năm quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng - vùng đất “địa linh nhân kiệt” có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc thực hiện Nghị quyết 45 với các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 - 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 - 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng.

Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng nền hành chính thông thoáng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Hải phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025; tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,9%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 36,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giai đoạn từ 2021 - 2025 tăng bình quân trên 23%/năm.

Về phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistic, du lịch. Đến năm 2025, đầu tư xây dựng 1-3 khu dịch vụ logistic cấp quốc gia, tăng trưởng dịch vụ logistic đạt khoảng 30 - 35%/năm. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ logistic quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao.

Cùng đó, Hải Phòng phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo theo hướng đồng bộ và hiện đại; xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước... (Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam 11/7; Đại Biểu Nhân Dân Online 12/7, Bùi Linh – Sĩ Nghiêm; Nhân Dân 12/7, tr3; Đại Biểu Nhân Dân 12/7, tr5, Bùi Linh – Sĩ Nghiêm)

Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045

Ngày 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết số 45-NQ/TW; kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố quán triệt nội dung Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 là kết quả của một quá trình chuẩn bị hết sức công phu, tổng kết sâu sắc cả về thực tiễn và lý luận. Trên cơ sở tổng kết sâu sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, xem xét toàn diện các yếu tố trước mắt và lâu dài, các mối quan hệ giữa thành phố với các địa phương khác trong vùng và cả nước, với Trung ương,… từ đó xây dựng Nghị quyết mới về phát triển thành phố Hải Phòng.

Với 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng các nhóm nhiệm, giải pháp có tính khả thi cao đã được xác định, Nghị quyết 45 tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thành phố Hải Phòng – vùng đất có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng khẳng định, Nghị quyết số 45-NQ/TW chính là cơ hội vô cùng to lớn, là “điểm tựa” quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy Hải Phòng cất cánh mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ mới. Do vậy, hơn ai hết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng phải chủ động triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết quan trọng này. Phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thông báo về Kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); quán triệt Chỉ thị số 35–CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 36–TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố phải tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và sáng tạo; lãnh đạo và tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

Sau Hội nghị trực tuyến, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức hội nghị học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết 45 và Chỉ thị 35 tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố. Việc học tập cấp cơ sở hoàn thành muộn nhất trong tháng 8/2019. (Tuyengiao.vn 11/7)

PHÁP LUẬT

Bắt kẻ trộm ở hiệu vàng, trốn truy nã

CA quận Lê Chân, Hải Phòng ngày 11/7 cho biết, đơn vị đã tiếp nhận bàn giao Nguyễn Khánh (SN 1980, trú ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng), đối tượng trốn quyết định truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 13h30 ngày 5/5, Khánh đi xe máy điện đến 1 cửa hàng vàng bạc ở đường Nguyễn Đức Cảnh. Quá trình giao dịch, lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, Khánh đã trộm cắp 1 chiếc nhẫn vàng tây trị giá 6 triệu đồng. Hành vi của tên gian bị chủ cửa hàng phát hiện, tri hô.

Đối tượng Khánh vứt lại xe máy điện, bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian bị CQĐT khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, Nguyễn Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương, và ngày 20/6, đã bị Cơ quan CSĐT CA quận Lê Chân ra quyết định truy nã.

Tối 9/7, khi lén lút mò về nhậu với đám bạn ở đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, kẻ trốn truy nã đã bị người dân phát giác, thông tin đến cơ quan Công an. Tổ công tác CA phường Đông Hải nhanh chóng triển khai bắt giữ đối tượng. Theo hồ sơ, đối tượng Khánh có 2 tiền án về các tội Giết người và Trộm cắp tài sản. (An Ninh Thủ Đô Online 11/7; Công Lý Online 11/7; Gia Đình & Xã Hội Online 12/7, Đức TÙy)

Ngà voi, vảy tê tê xâm nhập Việt Nam từ đường biển

Hầu hết các vụ bắt giữ ngà voi, vảy tê tê quy mô lớn vận chuyển trái phép vào Việt Nam đều được lực lượng Hải quan thực hiện trên tuyến đường biển.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), các tuyến đường biển, cảng sông quốc tế trọng điểm về vấn nạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa là Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu… Điều này xuất phát từ lưu lượng hàng hóa qua các khu vực cảng biển này lớn nên dễ bị đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng nhập khẩu có điều kiện…

Hàng hóa vi phạm chủ yếu là xăng dầu; gỗ; động, thực vật và sản phẩm động, thực vật hoang dã; hàng điện tử; lá Khat; khoáng sản; mỹ phẩm; hàng tiêu dùng…

Đối tượng có nguy cơ vi phạm cao là doanh nghiệp nhập khẩu các lô hàng trị giá lớn, thuế suất cao; doanh nghiệp vừa là đại lý của hãng tàu và kinh doanh vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quạn…

Cập nhật trong 6 tháng đầu năm, riêng tuyến đường biển, cảng sông quốc tế lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ 4.532 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm gần 299 tỷ đồng, tăng 0,8% về số vụ và 1,51% về trị giá hàng vi phạm so với cùng kỳ 2018.

Đáng chú ý, trong 3 tuyến trọng điểm (đường biển, cảng sông quốc tế; biên giới đường bộ; hàng không, bưu điện), đường biển, cảng sông quốc tế là tuyến có số lượng vụ vi phạm được bắt giữ, xử lý nhiều nhất, chiếm gần 51% tổng số vụ của toàn Ngành.

Đặc biệt, riêng Cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì và phối hợp bắt giữ hàng chục tấn ngà voi, vảy tê tê được vận chuyển về Việt Nam từ đường biển.

Trong đó, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1) tham gia (chủ trì và phối hợp) bắt giữ hơn 11,2 tấn vảy tê tê; 632,5 kg ngà voi.

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2) phối hợp bắt giữ 9,1 tấn ngà voi. (Hải Quan Online 11/7, Thái Bình)

KINH TẾ

Tuyên truyền hỗ trợ là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, công chức thuế

Ông Nguyễn Huy Nhặn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng cho biết, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là một trong các chức năng rất quan trọng của cơ quan thuế. Để người nộp thuế hiểu và tự giác thực hiện, rất cần sự vào cuộc của tất cả các cán bộ, công chức thuế.

Theo ông Nguyễn Huy Nhặn, hiện nay ngành Thuế thực hiện cơ chế quản lý thuế theo phương thức người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp nên việc tuyên truyền để người nộp thuế hiểu và tự giác thực hiện nghĩa vụ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. “Chức năng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là chức năng đầu tiên, căn bản nhất của cơ quan thuế hiện nay. Do người nộp thuế tự khai, tự nộp, nên muốn họ khai đúng, khai đủ thì chính là nhờ khâu tuyên truyền, hỗ trợ” - ông Nhặn nói.

Cũng theo ông Nhặn, việc tuyên truyền trước hết phải làm cho mọi người dân hiểu về bản chất của thuế, thứ hai là tuyên truyền để người nộp thuế hiểu tính bắt buộc tuân thủ của mọi tổ chức, cá nhân và xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế, quyền nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan thuế. Tuyên truyền về các tấm gương thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, phê phán người nộp thuế không tự giác tuân thủ chính sách pháp luật thuế.

Theo kinh nghiệm của Cục Thuế Hải Phòng, để tăng cường hiệu quả trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế cần có sự kết nối các bộ phận chuyên môn khác (kê khai, thanh tra kiểm tra, công nghệ thông tin…) với bộ phận một cửa. Điều này giúp cho việc giải quyết các vướng mắc của người nộp thuế một cách nhanh nhất.

“Nếu xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ chỉ do bộ phận tuyên truyền hỗ trợ thôi thì chưa đủ, mà cần có sự vào cuộc của tất cả các bộ phận chuyên môn khác. Ngoài ra, không chỉ tuyên truyền trong ngành Thuế, mà còn phải mở rộng tuyên truyền  thông qua các hiệp hội nghề nghiệp, qua cộng đồng doanh nghiệp thì hiệu quả sẽ cao hơn. Cuối cùng, muốn tuyên truyền hỗ trợ tốt, thì cán bộ được phân công tại bộ phận một cửa phải có năng lực, trình độ, có tâm huyết để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế” - ông Nhặn nói.

Ngoài tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến người nộp thuế, cơ quan thuế còn tuyên truyền về văn hóa công chức thuế.

“Theo nếp cũ, thì cơ quan thuế và người nộp thuế luôn đối lập với nhau về quyền lợi. Cơ quan thuế là người đi thu thuế, trong khi người nộp thuế phải thực hiện nộp thuế, nên không mấy có cái nhìn thiện cảm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quan điểm này đã thay đổi theo hướng cơ quan thuế và doanh nghiệp là bạn đồng hành. Cán bộ thuế hiện nay được đào tạo bài bản, có văn hóa, thân thiện với người nộp thuế” - ông Nhặn nói.

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cho biết, để công tác tuyên truyền đạt kết quả cao, cục thuế đã thực hiện tuyên truyền không chỉ qua cổng thông tin điện tử của cục thuế, qua bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, mà còn tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh và truyền hình).

“Tất cả những chính sách thuế mới ban hành, chúng tôi thực hiện đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cục thuế, cũng như bộ phận một cửa, vì hiện nay, tại cục thuế có phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, các chi cục có đội tuyên truyền hỗ trợ. Tại bộ phận một cửa, chúng tôi công khai các thủ tục hành chính thuế, tiếp nhận, giải quyết tất cả các vướng mắc liên quan” - ông Nhặn nói.

Cùng với công tác tuyên truyền, Cục Thuế Hải Phòng còn làm tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế. Khi có chính sách thuế mới, cục thuế cũng sẽ tổ chức các lớp tập huấn, từ văn phòng cục đến các chi cục để người nộp thuế hiểu và thực hiện.

“Hiện trên địa bàn TP. Hải Phòng có trên 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động và trên 30.000 hộ kinh doanh. Để người nộp thuế biết và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế, cục thuế hỗ trợ cho người nộp thuế về thủ tục đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế; hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật thuế” - ông Nhặn nói.

Đại diện Cục Thuế Hải Phòng cũng cho biết, để cải cách dịch vụ công trực tuyến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a về triển khai Chính phủ điện tử. Thực hiện chủ trương này, Cục Thuế Hải Phòng đã cử cán bộ thuế tham gia bộ phận một cửa tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế.

“Để thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, cục thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm kế toán cấp miễn phí cho doanh nghiệp. Chúng tôi cũng công bố số điện thoại đường dây nóng, cử cán bộ thuế trực để hỗ trợ nếu người nộp thuế gọi đến. Với những người nộp thuế trực tiếp đến cơ quan thuế yêu cầu hỗ trợ, cơ quan thuế cũng cử cán bộ hỗ trợ ngay tại chỗ” - ông Nhặn nói.

Với các vấn đề phức tạp, nếu người nộp thuế gửi văn bản đến hỏi về chính sách cụ thể nào đó, khi bộ phận một cửa tiếp nhận, sẽ chuyển cho các bộ phận có liên quan để trả lời cho người nộp thuế. “Do đó, bất cứ một vướng mắc nào của người nộp thuế, chỉ cần người nộp thuế đến bộ phận một cửa sẽ được giải quyết. Điều này giúp cho người nộp thuế rất thuận lợi khi có những vướng mắc cần hỗ trợ mà chưa biết hỏi ai” - ông Nhặn nói. (Thời Báo Tài Chính Việt Nam Online 11/7)

Doanh nghiệp vận tải trong làn sóng công nghệ 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng tạo nhiều cơ hội nếu doanh nghiệp vận tải nhanh nhạy nắm bắt xu hướng. Liệu họ đã thực bắt nhịp được với làn sóng công nghệ 4.0?

Là một trong 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành phố Hải Phòng hỗ trợ, phần mềm Smart Truck (Giải pháp tối ưu hóa vận tải đường bộ) của Công ty cổ phần Công nghệ Smart Truck đang trong quá trình chạy demo tiếp cận khách hàng.

Anh Giang Đức Hiếu, CEO của dự án cho biết: Ứng dụng Struck là nền tảng kết nối chủ hàng-chủ xe-lái xe, giúp các doanh nghiệp dễ dàng quản lý đơn hàng, quản lý lái xe tự động trên phần mềm, tự động tìm kiếm các đơn hàng phù hợp với điều kiện kinh doanh, tạo lập lưu trữ hồ sơ của nhà xe và chủ hàng. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình chạy thử và chỉnh sửa tính năng của sản phẩm nhằm phù hợp với thực tế của vận tải Hải Phòng.

Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thu hút vốn đầu tư, nguồn nhân sự phát triển và triển khai. Cùng với đó là tư duy của nhiều doanh nghiệp vận tải còn theo lối cũ, ngại đổi mới, công nợ cước vận tải kéo dài…khiến dự án chưa phát triển như kì vọng. “Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ kết nối với các quỹ đầu tư, tiếp cận nguồn vốn mồi đồng thời được đào tạo nâng cao trình độ quản lý” ông Hiếu cho biết thêm.

Đồng quan điểm, anh Vũ Thanh Sơn – Giám đốc Công ty CP Ứng dụng Công nghệ HPgo chia sẻ: Khó khăn lớn nhất hiện nay của những doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghệ như anh chính là vốn. Phần mềm HPgo (Taxi online) do công ty xây dựng hướng tới cung cấp giải pháp cho các doanh nghiệp taxi truyền thống. “Các đơn vị kinh doanh vận tải hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ không những yếu về tài chính, thiếu công nghệ mà còn thiếu sự liên kết, chưa sẵn sàng hòa nhập với môi trường kinh tế chia sẻ. Cùng với đó, việc thay đổi thói quen của khách hàng, trước mắt là thị trường Hải Phòng cần phải có thời gian”. Bởi vậy, dù ra mắt từ tháng 10/2018 nhưng đến nay sản phẩm của doanh nghiệp vẫn mang tính “địa phương”, chưa được cộng đồng biết đến rộng rãi. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp Online 11/7, Minh Hương)

Đưa Hải Phòng thành đầu mối logistics

Hội nghị "Phát triển dịch vụ logistics tại Hải Phòng - nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng" sẽ diễn ra ngày 12/7 tại TP. Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo UBND Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị.

Quyết định số 200/TTg ngày 14/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, xác định mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16%-20% GDP.

 Bộ Công Thương với vai trò đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện.

Hải Phòng là thành phố có lưu lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn nhất phía Bắc, hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của quốc gia. Hải Phòng có nhiều bến cảng với hệ thống thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải thương mại quốc tế. Cảng Lạch Huyện đang được xây dựng để trở thành cửa ngõ quốc tế.

Với kết cấu hạ tầng giao thông khá đầy đủ ở mọi hình thức vận tải, sân bay Cát Bi đang được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu tăng cao của logistics hàng không. Hệ thống đường cao tốc, đường quốc lộ nối Hải Phòng với Hà Nội và các tỉnh, thành phố khá thuận tiện. Đường sắt kết nối với Hà Nội, Lạng Sơn, Lào Cai và vào các tỉnh phía Nam.

Hải Phòng cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics và cơ sở đào tạo logistics của miền Bắc. Hải Phòng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển "Hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc".

Theo quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đến năm 2020, Hải Phòng trở thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các tỉnh phía Bắc Việt Nam và Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc); một cực tăng trưởng quan trọng của "Hai hành lang kinh tế", một trọng điểm phát triển kinh tế biển.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, cảng Hải Phòng sẽ được nâng cấp, hoàn thiện các trang thiết bị và xây dựng hai bên tại Đình Vũ để tàu 20.000 DWT có thể thuận tiện lưu thông, đưa năng lực thông quan lên tới 25-30 triệu tấn/năm. Hệ thống cảng biển khu vực Hải Phòng sẽ là nơi được hưởng lợi nhờ vị trí chiến lược gần các quốc gia Đông Bắc Á và cơ sở hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện.

Tuy nhiên, với vị trí thuận lợi và nhiều tiềm năng như vậy nhưng Hải Phòng vẫn chưa phát huy được hết lợi thế đã có, chưa thực sự trở thành địa phương đi đầu về phát triển dịch vụ logistics, cũng như chưa tận dụng lợi thế để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.

Hoạt động logistics của Hải Phòng chủ yếu tập trung tại công tác vận chuyển, đưa rút hàng khỏi cảng là một trong những khâu tạo ít giá trị gia tăng nhất trong chuỗi cung ứng dịch vụ logistics.

Dịch vụ vận tải đường bộ được cung cấp bởi hàng trăm doanh nghiệp phần lớn có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đã gây ra nhiều bất cập như: cạnh tranh không lành mạnh, khai thác không hiệu quả.

Chi phí vận tải còn cao do tổ chức vận tải chưa hợp lý (chủ yếu bằng đường bộ, xe đa phần chạy hàng một chiều), tổ chức giao nhận, các thủ tục hành chính còn rườm rà, chất lượng dịch vụ kho bãi thấp. Chưa giảm được thời gian gom hàng, trả hàng, làm thủ tục, khiến tăng thêm về chi phí.

Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho ngành logistics Việt Nam phát triển. Đó là Nghị định số 30/CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển, Nghị định số 89/CP, Quyết định số 200/TTg. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 549 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics Tp.Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị cũng đặt ra mục tiêu cho Hải Phòng đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng không, đường bộ cao tốc...

Hội nghị giúp Hải Phòng đánh giá, nhận thức đúng vai trò của dịch vụ logistics trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhằm phát huy lợi thế vị trí chiến lược của Hải Phòng, nâng cao vai trò của dịch vụ logistics trong cơ cấu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp và tạo ra sự lan toả trong khu vực.

Các hoạt động phát triển hệ thống logistics của Hải Phòng sẽ được trao đổi tại hội nghị, bàn thảo cơ chế phối hợp giữa các bộ quản lý chuyên ngành và địa phương để thực hiện kế hoạch hành động tại Quyết định 200/TTg.

Các đại biểu sẽ thảo luận các giải pháp thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kết nối để đưa Hải Phòng trở thành đầu mối logistics của khu vực.

Hội nghị sẽ dành nhiều thời gian đối thoại giữa Bộ Công Thương, UBND TP. Hải Phòng với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. Lắng nghe các góp ý, kiến nghị, đề xuất giải pháp của các doanh nghiệp để triển khai một cách hiệu quả...

Sự kiện được Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương UBND Tp.Hải Phòng, thu hút khoảng 300 đại biểu tham dự, bao gồm Văn phòng Chính phủ; Ban kinh tế TƯ; Văn phòng Quốc hội; đại diện các Bộ Giao thông Vận tải, Tài chính, Khoa học công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan quản lý tại địa phương, các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics và xuất nhập khẩu... (VnEconomy.vn 11/7; Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 11/7, tr13)

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam: Công khai thông tin, hỗ trợ phát triển DN

Đáp ứng không chỉ yêu cầu công khai thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp (DN), mà còn hỗ trợ thực chất cho DN tháo gỡ khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn thường niên và lần đầu công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019.

Trong lần công bố đầu tiên, bên cạnh các thông tin cơ bản đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương giai đoạn 2016 - 2018, Sách trắng DN Việt Nam năm 2019 đã đưa ra bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển DN năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2018 của toàn quốc và từng địa phương.

Theo đó, một số chỉ tiêu phát triển DN năm 2018 được Sách trắng DN Việt Nam công bố như: tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 DN đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017. Năm 2018, bình quân 1.000 dân trong độ tuổi lao động có 14,7 DN đang hoạt động. Tổng số DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) do ngành thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31/12/2017 là 560.417 DN, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Ngoài ra, Sách trắng cũng công bố một số chỉ tiêu mới như: tổng nguồn vốn sử dụng cho SXKD của toàn bộ DN đang hoạt động có kết quả SXKD tại thời điểm 31/12/2017 đạt 33 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng thời điểm năm 2016; tổng doanh thu thuần của toàn bộ DN đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016, cao hơn so với tốc độ tăng nguồn vốn. Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016.

Hiệu suất sử dụng lao động bình quân khu vực DN năm 2017 đạt 14,7 lần. Thu nhập bình quân của lao động tại các DN đang hoạt động có kết quả SXKD năm 2017 đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10,1% so với năm 2016. Chỉ số nợ chung của toàn bộ DN năm 2017 là 2,5 lần, nói cách khác, tổng số nợ của DN năm 2017 gấp 2,5 lần vốn chủ sở hữu của DN. Chỉ số quay vòng vốn năm 2017 của toàn bộ khu vực DN đạt 0,7 lần.

Khu vực DN công nghiệp và xây dựng thu hút nhiều lao động, tạo ra nhiều lợi nhuận nhất. Trong khi khu vực dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất về số DN, nguồn vốn và doanh thu, đồng thời là khu vực phát triển nhanh hơn các khu vực khác đối với các chỉ tiêu này.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh lực lượng DN phát triển mạnh mẽ, cùng với định hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, yêu cầu về công khai hóa thông tin DN là vô cùng quan trọng, là tiền đề để xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, với việc công bố bức tranh đầy đủ, toàn diện về sự phát triển của DN, xếp hạng mức độ phát triển DN, các địa phương sẽ biết được mức độ đóng góp của các DN tại địa phương vào nền kinh tế như thế nào. Từ đó, địa phương phải có giải pháp, kế hoạch nhằm hỗ trợ thực chất để DN tháo gỡ khó khăn, phát triển trên địa bàn hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phân tích, nhìn vào bảng xếp hạng mức độ phát triển DN tại các địa phương, TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai là những địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng DN đang hoạt động thời điểm 31/12/2018. Tuy nhiên, nếu đánh giá về tốc độ tăng số DN đang hoạt động năm 2018 so với năm 2017, TP.HCM và Hà Nội không còn dẫn đầu nữa. “Nếu địa phương nào cứ “bình chân như vại” vì nghĩ rằng số lượng DN của mình đã nhiều mà không quan tâm tới việc duy trì tốc độ tăng số lượng DN thì sẽ dần tụt hậu và nhiều địa phương khác sẽ vượt lên” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Như vậy, nguồn thông tin từ Sách trắng DN Việt Nam sẽ đánh giá đúng thực chất những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển DN. Từ đó, các địa phương sẽ phải xây dựng các giải pháp, chính sách, chiến lược phát triển DN hiệu quả và bền vững - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo. (Baodauthau.vn 11/7, Hải Bình; Báo Chính Phủ Điện Tử 11/7)

Gần 17.000 doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng

6 tháng đầu năm, có 16.719 doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng. Trong đó có 2.092 doanh nghiệp tại địa bàn Hải Phòng, riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố cảng là 382 doanh nghiệp.

Tổng số tờ khai của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng trong 6 qua là 285.529 tờ khai, trong đó có 165.495 tờ khai nhập khẩu và 120.034 tờ khai xuất khẩu, chiếm 54,5 % tổng số tờ khai của doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Riêng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Hải Phòng thực hiện 204.385 tờ khai (trong đó có 113.351 tờ khai nhập khẩu; 91.034 tờ khai xuất khẩu) chiếm 71,6 % tổng số tờ khai của của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Kim ngạch của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng đạt 16,123 tỷ USD chiếm 54,9% kim ngạch của doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng đóng góp 12,421 tỷ USD, chiếm 77% kim ngạch của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng là máy móc thiết bị; sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử như (tấm màn hình dùng cho ti vi, cảm biến hình ảnh, mạch điện tử tích hợp,...); vải các loại; nguyên phụ liệu may, da, giày; sắt thép các loại, xăng dầu, thịt đông lạnh, linh kiện xe máy, linh kiện ô tô...

 Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng là sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử như (ti vi, điện thoại, máy giặt, bản mạch điện tử...), giầy dép các loại, túi xách, quần áo may mặc, máy in và các linh kiện máy in, lốp xe ôtô, hạt nhựa, hộp carton, đồ trang sức, rô bốt, sắt thép các loại, ván gỗ.... (Hải Quan Online 11/7, Thái Bình)

VNPT Technology khai trương showroom giới thiệu sản phẩm công nghệ

Ngày 09/07/2019, VNPT Technology chính thức khai trương showroom giới thiệu, bán hàng và bảo hành sản phẩm ở số 22 Lê Khánh Thiện, thành phố Hải Phòng.

VNPT Technology là đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong lĩnh vực Công nghệ,, Công nghiệp Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Truyền thông và Công nghiệp Nội dung số.

Các sản phẩm công nghệ do công ty nghiên cứu và phát triển phục vụ cho nhiều lĩnh vực quan trọng trong đời sống, từ các thiết bị mạng viễn thông như ADSL Modem, Wifi Access Point đến các thiết bị điện tử tiêu dung như smartphone, set-top box…

Tính đến thời điểm hiện tại, VNPT Technology đã cung cấp ra thị trường trên 7 triệu sản phẩm công nghệ, đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế tiềm năng như Lào, Myanmar, Malaysia, Bangladesh, Indonesia… Các sản phẩm của VNPT Technology ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, được cam kết về chất lượng và đã giành được nhiều giải thưởng uy tín cả trong nước và quốc tế, điển hình như : Cúp vàng Stevie Awards Châu Á Thái Bình Dương 2018, giải thưởng Tự hào Trí tuệ lao động Việt 2016 và 2017, giải thưởng Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2018…

Showroom VNPT Technology Hải Phòng được xây dựng với mục tiêu chính là giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghệ do Công ty tự nghiên cứu và phát triển đến với người tiêu dung, đồng thời cũng là điểm bán hàng và bảo hành sản phẩm của VNPT Technology, bên cạnh 02 showroom ở Hà Nội và 01 showroom ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

Khai trương showroom Hải Phòng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm của VNPT Technology. Thời gian tới, VNPT Technology sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống showroom cũng như đại lý bán hàng giúp khách hàng có thể tiếp cận với các sản phẩm công nghệ của công ty một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. (VnMedia.vn 11/7)

XÃ HỘI

BĐBP hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở các xã biên giới

Trong các ngày 6 và 10-7, BĐBP các tỉnh Đồng Tháp, Hải Phòng, Bình Phước, Bình Định phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, bàn giao mái ấm biên cương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Thực hiện ký kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chiều 10-7, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV  Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 263 hộ nghèo của các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Đợt này, có 263 hộ nghèo tại 8 xã biên giới thuộc các huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự được hỗ trợ. Mỗi căn có diện tích khoảng 32m2, kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Tổng trị giá gần 8 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, các đồn Biên phòng: Đồn Biên phòng Lộc Thành, BĐBP Bình Phước; Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng, Hải đội 2, Đồn Biên phòng Vinh Quang, BĐBP Hải Phòng; Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, bàn giao mái ấm biên cương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” của cộng đồng xã hội, động viên giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. (Biên Phong Online 12/7, Nguyễn Phú Quý; Biên Phòng 12/7, tr3, Sơn Hà)

Lửa bao trùm kèm nổ lớn thiêu rụi trung tâm điện máy ở Hải Phòng

Khoảng 9h30 tối nay, vụ cháy xảy ra tại Trung tâm điện máy Xinh (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi hàng trăm thiết bị điện tử.

Trưởng công an huyện Tiên Lãng Đào Minh Đức thông tin, trung tâm nằm ở khu vực xã, địa bàn đông dân nên ngoài việc cứu hàng hóa và dập lửa thì công tác chống cháy lan được khẩn trương triển khai.

Hiện vẫn chưa có thông tin về sự thiệt hại. Lực lượng PCCC vẫn tiếp tục được huy động để dập lửa.

Ông Nguyễn Đình Toản, 41 tuổi có mặt tạị hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng lên rất nhanh kèm theo nhiều tiếng nổ. Mọi người chạy ra thì thấy toàn bộ tầng một của cửa hàng đã bị lửa bao trùm. (Vietnamnet.vn 11/7, Hoài Anh; VOVNews 12/7)

Vụ quái xế 16 tuổi tông CSGT trọng thương: 'Con tôi bẻ lái để tránh nhưng không được'

Như đã thông tin, Vào khoảng 11h ngày 9/7, trên tỉnh lộ 354 qua địa bàn thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão (Hải Phòng), Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão) chạy xe máy Airblade theo hướng Tiên Lãng - Kiến An với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Khi bị tổ CSGT chặn lại, Đỗ Văn Thắng đã tông thẳng vào một chiến sĩ CSGT.

Người bị tông xe là thượng úy Nguyễn Trọng Quý, cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động, Công an huyện An Lão. Anh Quý bị thương rất nặng và hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh vện Việt Tiệp.

Chia sẻ với PV, ông Đỗ Văn Vinh (SN 1977, bố Đỗ Văn Thắng) cho biết, con trai ông học hết lớp 8 thì nghỉ học, hiện đang đi làm phụ sơn gần nhà. Vào sáng hôm kia (9/7) được nghỉ làm, Thắng mượn chiếc xe máy của người anh họ đi chơi từ sáng.

Thời điểm đó còn sớm, con trai tôi chủ quan nên không đội mũ bảo hiểm. Đến buổi trưa cùng ngày, trên đường về nhà thì Thắng bị CSGT thổi còi, yêu cầu xuống xe nhưng Thắng không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy.

"Lúc con tôi bỏ chạy, có một đồng chí CSGT chạy xe máy đuổi theo sau. Khi đến vị trí xảy ra vụ tai nạn, có 3 đồng chí CSGT chạy ra giữa đường thổi còi.

Do lúc đó con tôi chạy xe với tốc độ rất nhanh nên không thể dừng lại được, nếu đánh lái sang trái thì sẽ bị chiếc xe tải tông. Lúc đó con trai tôi bẻ lái sang phải để tránh CSGT nhưng đồng chí CSGT kia thấy con tôi chạy nhanh quá cũng tránh sang một bên, đúng chỗ con tôi đánh lái nên tai nạn xảy ra”, ông Vinh kể lại.

Cũng theo ông Vinh, sau khi xảy ra tai nạn, cả Thắng và chiến sĩ CSGT đều bất tỉnh. Tuy nhiên, Thắng chỉ bị choáng trong ít phút và xây xước nhẹ nhưng vẫn phải nhập viện sau đó, trong khi thượng úy Quý bị thương rất nặng.

“Khi tôi chạy ra hiện trường, tôi rất lo, nhưng thật may mắn con trai tôi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng hiện vẫn đang được theo dõi trong bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cụ thể vẫn phải chờ thêm một vài ngày nữa”, ông Vinh chia sẻ.

Cũng theo ông Vinh, sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh đã đến bệnh viện, gửi lời hỏi thăm, xin lỗi gia đình đồng chí CSGT bị tông trúng. Gia đình chiến sĩ CSGT cũng thông cảm và cho rằng chuyện không ai mong muốn.

Nhiều thông tin trên MXH cho rằng thời điểm Thắng tông xe vào CSGT do đang bị "ngáo". Ông Vinh đã phủ nhận thông tin này và nói rằng, con trai ông là người bình thường, chịu khó làm ăn. “Tôi không bênh con nhưng nói con tôi ngáo hay không thì cơ quan chức năng sẽ trả lời", ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng nói rằng, ông không muốn tranh cãi chuyện đúng sai, vì việc đó có cơ quan chức năng. Điều ông mong muốn là Thắng và đặc biệt là anh Quý sẽ sớm hồi phục. "Tôi biết anh Quý bị thương rất nặng và chỉ biết cầu mong cho anh nhanh khỏe lại", ông Vinh buồn bã nói. (Doisongvietnam.vn 11/7, Nguyễn Long)

Khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em huyện đảo Bạch Long Vĩ

Trong hai ngày 10 và 11/7, đoàn công tác của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phối hợp Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 70 trẻ em, đạt 99% số trẻ em sinh sống trên huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Trẻ em trên đảo đã được khám các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt… Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện được nhiều bệnh ở trẻ. Tất cả những trường hợp bệnh lý đều được các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tư vấn, định hướng điều trị và cấp thuốc miễn phí...

Dịp này, các bác sĩ chuyên khoa Nhi của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng tổ chức tập huấn chuyên môn cho các y, bác sĩ huyện đảo những kỹ năng về phòng, chẩn đoán và xử lý sốc phản vệ ở trẻ em; kỹ thuật đặt ống nội khí quản và trao tặng một số trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo xa đất liền. (Nhân Dân Online 11/7, Ngô Quang Dũng; Nhân Dân 12/7, tr5)    

Bộ TT&TT giục VNPT nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G

Trong ba nhà mạng đã được cấp giấy phép thử nghiệm mạng di động 5G, chỉ còn VNPT chưa nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G. Bộ TT&TT đang đôn đốc, hướng dẫn VNPT hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép tần số để sớm tiến hành thử nghiệm.

Trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện tại Hà Nội sáng ngày 11/7/2019, đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, để triển khai nhiệm vụ liên quan đến việc cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G cho 3 nhà mạng đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép, Cục Tần số Vô tuyến điện đã nghiên cứu, xác định được các băng tần dùng cho thử nghiệm 5G, xác định các khu vực thử nghiệm băng tần dành cho 5G, tránh nhiễu cho các trạm VSAT hiện có. Cục cũng tham khảo kinh nghiệm quốc tế, phối hợp với doanh nghiệp thử nghiệm để đánh giá khả năng gây nhiễu.

Đại diện Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, chỉ còn VNPT chưa nộp hồ sơ xin cấp phép tần số để thử nghiệm 5G, do đó Cục đang đôn đốc, hướng dẫn VNPT hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép tần số để sớm tiến hành thử nghiệm.

Tính đến nay, Bộ TT&TT đã cấp phép thử nghiệm 5G cho 3 doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, MobiFone và hướng dẫn các doanh nghiệp này triển khai thử nghiệm 5G. Theo đó, Viettel đã công bố thử nghiệm 5G tại Hà Nội trong tháng 5/2019 và tiếp tục mở rộng mạng di động 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. VNPT sẽ thử nghiệm 5G tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. MobiFone dự kiến thử nghiệm tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. (Ictnews.vn 11/7)

Robot Hải quân rà quét 160 nghìn m2 đáy biển, chưa tìm thấy thi thể ngư dân

Ngày 11/7, lực lượng đang có mặt tại hiện trường tìm kiếm tàu cá bị chìm cùng 9 ngư dân mất tích vừa thông tin sonar của robot đã rà quét trên diện tích 160 nghìn m2 đáy biển.

Bước sang ngày thứ 2 kể từ khi các lực lượng cứu hộ của Quân đội và dân sự tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm tàu cá NA 95899 TS cùng 9 ngư dân mất tích tại vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 34 hải lý về hướng nam, đến nay, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Thông tin từ lực lượng có mặt tại hiện trường cho biết, thời tiết tại khu vực tàu chìm có sóng to, gió lớn hơn so với ngày 10/7. Các lực lượng đã sử dụng robot lặn điều khiển từ xa của Hải quân tổ chức nhiều đợt thăm dò để lên phương án tìm kiếm.

Tuy nhiên, tàu cá đang bị khoảng 1.000m lưới đánh cá bao bọc nhiều lớp, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các giải pháp để có thể tiếp cận tàu cá và tìm kiếm các nạn nhân. Trong 2 ngày vừa qua, sonar của robot đã rà quét trên diện tích 160 nghìn m2 đáy biển và không phát hiện thi thể của ngư dân bên ngoài tàu cá bị nạn.

Chiều 11/7, trao đổi với PV Tiền Phong, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tính đến thời điểm này, do tàu cá NA 95899 TS vẫn đang nằm ở độ sâu hơn 60m nên thợ lặn không thể tiếp cận để vào bên trong tìm kiếm 9 nạn nhân nghi bị mắc kẹt bên trong tàu. (Tiền Phong Online 11/7, Nguyễn Minh; Baotintuc.vn 11/7)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Xã Đồng Thái (An Dương): Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp vi phạm Luật đất đai

Theo cơ quan chức năng huyện An Dương, qua kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp việc thiết lập hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn các xã, thị trấn, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp. (Anhp.vn 11/7)

Hội CCB quận Kiến An: Dành 1,867 tỷ đồng chung sức xây dựng nông thôn mới

5 năm qua (2014 - 2019), song song với việc đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu”, các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “CCB tham gia giữ gìn TTATGT, xây dựng văn hóa giao thông”..., được các cấp Hội CCB quận Kiến An triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên. (Anhp.vn 11/7)

Hội LHPN quận Ngô Quyền: Điểm sáng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Ngày 10/7, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021), tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh giai đoạn 2010-2020. (Anhp.vn 11/7)

Huyện Tiên Lãng: Kỷ luật 21 đảng viên vi phạm

Theo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng, 6 tháng đầu năm đơn vị đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 21 đảng viên do để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm với các hình thức (khiển trách 15, cảnh cáo 3, khai trừ khỏi đảng 3 trường hợp). (Anhp.vn 11/7)

Cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần thứ 28: Định hướng 9 nội dung tuyên truyền

Ngày 10/7, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở TT&TT và Hội nhà báo thành phố, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần thứ 28 năm 2019. Các đồng chí: Đào Văn Hoàn – Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Lương Hải Âu – Giám đốc Sở thông tin và truyền thông, Nguyễn Trí Tín – Chủ tịch Hội nhà báo Hải Phòng đồng chủ trì hội nghị. (Anhp.vn 11/7)

Công an thành phố khen thưởng CA huyện An Lão

Ngày 10/7, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, đã trao thưởng cán bộ chiến sỹ CA huyện An Lão có thành tích đấu tranh phá thành công 2 chuyên án ma túy: 619M và 619T. Đến dự buổi trao thưởng còn có đồng chí Vũ Duy Tùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (Anhp.vn 11/7)

Phường Hải Thành (Dương Kinh): Khởi công xây dựng nhà ở cho thương binh Đặng Bá Bù

Ngày 10/7, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh – liệt sỹ, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường Hải Thành (quận Dương Kinh) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình thương binh Đặng Bá Bù. (Anhp.vn 11/7)

Phó Giám đốc CATP Lê Trung Sơn thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Ngày 11/7, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng, đến Bệnh viện Việt Tiệp thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trọng Quý - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự – Cơ động Công an huyện An Lão bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. (Anhp.vn 11/7)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Bắt vụ vận chuyển gần 20 kg ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

Công an TP Hải Phòng vừa thông tin về chuyên án triệt phá đường dây chuyên mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ tỉnh Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ. (Pháp Luật & Xã Hội Online 11/7 ; Báo Chính Phủ Điện Tử 11/7; An Ninh Thủ Đô 12/7, tr15)

Sẽ thí điểm giám sát trực tiếp thi bằng lái xe qua camera

Nhằm đảm bảo chất lượng sát hạch cấp giấy phép lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thí điểm việc kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các trung tâm sát hạch lái xe thuộc 4 Sở Giao thông Vận tải là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng qua hệ thống camera. (Tapchitaichinh.vn 11/7; Sức Khỏe & Đời Sống 12/7, tr11)./.