Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh 03 năm (2016 – 2018;

2. Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích vàtrách nhiệm xã hội năm 2018;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổchức của doanh nghiệp năm 2018;

4. Kế hoạch sản xuất kinhdoanh và đầu tư phát triển năm 2019 được chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt;

5. Báo cáo tài chính năm 2018.