Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019

Ngày 27/12/2018, UBND thành phố có Công văn số 8353/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2019, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 của Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 25/6/2019 (Thứ Ba).

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.