Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Bao gồm:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh 03 năm (2016 – 2018);

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công íchvà trách nhiệm xã hội năm 2018;

3. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổchức của doanh nghiệp năm 2018.