Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên công bố thông tin

Bao gồm:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tưphát triển năm 2019 được chủ sở hữu (UBND thành phố) phê duyệt;

2. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạchsản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất;

3. Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích vàtrách nhiệm xã hội năm 2018;

4. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018(đã được kiểm toán);

5. Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanhnghiệp năm 2018.