Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải công bố thông tin

Thực hiện việc công bố thông tin hoạt động của các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi  An Hải công bố thông tin

Bao gồm:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 được chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân thành phố) phê duyệt.

2.  Báo cáo tài chính của doanh nghiệp năm 2018 ,phụ lục báo cáo tài chính