Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2019

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Xem văn bản tại đây